Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 198183Beschikkingen | afhandelingDrank- en horecavergunning paracommercieel

De burgemeester heeft een drank- en horecavergunning verleend aan:

 

  • 1.

    Stichting Sport en Welzijn Moerdijk, Kristallaan 25c, Zevenbergen (verzonden 10 juni 2021)

De vergunning is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpvergunning.

Beroep

Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen het ontwerpbesluit en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden dat hij/zij geen zienswijze heeft ingediend. Een beroepschrift richt u, binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit, aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team bestuursrecht, postbus 90006, 4800 PA Breda. In spoedeisende gevallen kunt u de voorzieningenrechter van de rechtbank ook vragen een voorlopige voorziening te treffen. Voor beide verzoeken is griffierecht verschuldigd.

Exploitatievergunning paracommercieel

De burgemeester heeft een exploitatievergunning verleend aan:

  • 1.

    Stichting Sport en Welzijn Moerdijk, Kristallaan 25c, Zevenbergen (verzonden 10 juni 2021)

Bezwaar

Als u het met deze beslissing niet eens bent kunt u binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit schriftelijk bezwaar indienen bij de burgemeester van de gemeente Moerdijk. Als u over een DigiD beschikt kunt u ook digitaal een bezwaarschrift indienen via de website van de gemeente Moerdijk. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar.