Gemeenteblad van Utrecht

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtGemeenteblad 2021, 195052BeleidsregelsBesluit tot wijziging van de nadere regel Perspectief voor jongeren in Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 mei 2021

 

Overwegende dat er aanpassingen nodig zijn om aanvragen mogelijk te maken op de middelen van het steunpakket ‘mentaal welzijn en leefstijl’;

 

Besluit de nadere regel Perspectief voor jongeren in Utrecht als volgt te wijzigen:

 

Artikel I

De nadere regel Perspectief voor jongeren in Utrecht wordt als volgt gewijzigd:

 

  • A.

    Artikel 7 komt te luiden:

  • Er kan subsidie worden aangevraagd voor de artikel 5a genoemde activiteiten met een looptijd tot

  • 1 november 2021 en voor de in artikel 5b genoemde activiteiten tot een looptijd van 31 juli 2022 zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

  •  

  • B.

    In artikel 8 wordt ‘62,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5a, 37,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5b’ vervangen door ‘66,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5a, 33,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5b’.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op de dag van bekendmaking.

Aldus als principebesluit vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht in de vergadering van 18 mei 2021 en definitief vastgesteld door de wethouders Maatschappelijke Opvang en Jeugd en Jeugdzorg op 16 juni 2021.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bijlage:

Overzicht van de wijzigingen in de nadere regel Perspectief voor jongeren in Utrecht

 

Bestaande tekst:

Nieuwe tekst

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de artikel 5a genoemde activiteiten met een looptijd tot 1 juli 2021 en voor de in artikel 5b genoemde activiteiten tot een looptijd van 31 december

2021 zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Er kan subsidie worden aangevraagd voor de artikel 5a genoemde activiteiten met een looptijd tot 1 november 2021 en voor de in artikel 5b genoemde activiteiten tot een looptijd van 1 juli 2022zolang het subsidieplafond nog niet is bereikt.

 

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen die niet voldoen aan de eisen worden niet in behandeling genomen. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op de volgende criteria beoordeeld:

 

Voor activiteiten bedoeld onder 5a:

- De mate waarin deze bijdraagt aan de subsidiedoelen

- De mate waarin jongeren en jongvolwassenen zelf een actieve rol hebben in de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten.

- De spreiding van activiteiten binnen de stad en voor de verschillende leeftijden

- De mate van inclusiviteit en toegankelijkheid

- Hoe er met andere organisaties in de stad / wijk wordt samengewerkt waar onder projecten vanuit maatschappelijke diensttijd.

- Hoe de activiteiten passen binnen de geldende coronamaatregelen.

- De prijs kwaliteit verhouding. We bekijken hoe de omvang en het bereik van de activiteiten zich verhouden tot de kosten.

- De activiteiten zijn breed toegankelijk en dienen geen commercieel doel.

- De activiteiten kunnen niet vanuit de reguliere opdracht door de eigen organisatie worden georganiseerd en/of gefinancierd.

 

Daarnaast wordt bij de beoordeling gekeken naar de spreiding van de aanvragen over de verschillende subsidiabele activiteiten. Dit betekent dat:

62,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5a

37,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5b

Voor activiteiten bedoeld onder 5b:

- De mate waarin het bijdraagt aan de subsidiedoelen.

- De mate waarin de werkwijze in lijn is met de nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026.

Artikel 8 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen die niet voldoen aan de eisen worden niet in behandeling genomen. De aanvragen worden in behandeling genomen op volgorde van binnenkomst. De aanvragen die tijdig en volledig zijn ontvangen worden op de volgende criteria beoordeeld:

 

Voor activiteiten bedoeld onder 5a:

- De mate waarin deze bijdraagt aan de subsidiedoelen

- De mate waarin jongeren en jongvolwassenen zelf een actieve rol hebben in de totstandkoming en uitvoering van de activiteiten.

- De spreiding van activiteiten binnen de stad en voor de verschillende leeftijden

- De mate van inclusiviteit en

toegankelijkheid

- Hoe er met andere organisaties in de stad / wijk wordt samengewerkt waar onder projecten vanuit maatschappelijke diensttijd.

- Hoe de activiteiten passen binnen de geldende coronamaatregelen.

- De prijs kwaliteit verhouding. We bekijken hoe de omvang en het bereik van de activiteiten zich verhouden tot de kosten.

- De activiteiten zijn breed toegankelijk en dienen geen commercieel doel.

- De activiteiten kunnen niet vanuit de reguliere opdracht door de eigen organisatie worden georganiseerd en/of gefinancierd.

 

Daarnaast wordt bij de beoordeling gekeken naar de spreiding van de aanvragen over de verschillende subsidiabele activiteiten. Dit betekent dat:

66,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5a

33,5% van het budget wordt besteed aan aanvragen die vallen onder de activiteit 5b

Voor activiteiten bedoeld onder 5b:

- De mate waarin het bijdraagt aan de subsidiedoelen.

- De mate waarin de werkwijze in lijn is met de nota van uitgangspunten Jongerenwerk Utrecht 2020-2026.