Gemeenteblad van Bergen (L)

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Bergen (L)Gemeenteblad 2021, 18319Plannen | ruimtelijkVaststelling bestemmingsplan ‘Gochsedijk 11’

 

 

Bekendmaking

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen L maken ter voldoening van het bepaalde in artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan ‘Gochsedijk 11’ bij besluit van 15 december 2020 met IDN “NL.IMRO.0893.BW20007GO11BUI-VA01” is vastgesteld.

 

Het vastgestelde bestemmingsplan betreft het adres Gochsedijk 11, 5853 AA te Siebengewald, waarbij de bestemming wordt gewijzigd van Agrarisch met waarden naar Wonen.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan en bijbehorend vaststellingsbesluit ligt van 21 januari t/m 3 maart 2021 ter inzage in het gemeentehuis, Raadhuisstraat 2 in Nieuw Bergen. U kunt de stukken, na het maken van een afspraak, inzien tijdens de openingstijden van het Klant Contact Centrum. U kunt het digitale plan ook inzien op www.bergen.nl of www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep

Het instellen van beroep tegen het vaststellingsbesluit is mogelijk gedurende bovengenoemde inzage termijn voor:

• Degene die tijdig zienswijze hebben ingebracht en belanghebbende zijn;

• Belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze tegen het ontwerpbesluit bij het college kenbaar te maken.

 

Het beroepschrift moet naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. In het ondertekende beroepschrift staat tenminste de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het is gericht en de gronden van het beroep.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via https://www.raadvanstate.nl/bestuursrechtspraak/hoger-beroep/. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

In werking

Het collegebesluit treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet. Indien beroep is ingesteld, kan gedurende de beroepstermijn bij de voorzitter van genoemde Afdeling van de Raad van State een verzoek worden gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Bij het verzoek moet een afschrift van het beroepschrift worden overlegd. Voor het indienen van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.