Gemeenteblad van Harderwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarderwijkGemeenteblad 2021, 177522Overige besluiten van algemene strekkingDefinitief besluit Bakkersweg onttrekken aan openbaarheid Wegenwet

De gemeenteraad van Harderwijk heeft op 27 mei 2021 besloten om de Bakkersweg te Hierden aan het openbare verkeer te onttrekken. De besluitvorming is tot stand gekomen via de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van titel 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht.

Waarom?

De Bakkersweg is wegnummer 058 op de wegenlegger. Deze weg moet verdwijnen in verband met de uitbreiding van begraafplaats Elzenhof, gevestigd aan Walstein 99 – 101 te Harderwijk. Dit is al bekend toen in 1999 het bestemmingsplan Elzenhof werd vastgesteld.

Vanaf 2002 is fase 1 van begraafplaats Elzenhof gerealiseerd. Op dit moment worden fase 2 en 3 versneld ontwikkeld. Fase 3 bevindt zich ten noorden van de Bakkersweg.

Definitief besluit

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken hebben van 4 maart 2021 tot en met 14 april 2021 voor een ieder ter inzage gelegen. Belanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om binnen deze termijn een zienswijze in te dienen.

Het definitieve besluit wijkt inhoudelijk niet af van het ontwerp. Wel heeft een kleine tekstuele wijziging plaatsgehad.

Ter inzage

Het besluit en overige stukken liggen vanaf 10 juni 2021 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage op het stadhuis van de gemeente Harderwijk, Havendam 56 te Harderwijk. Tijdens de openingstijden - zoals vermeld op onze website Harderwijk.nl – kunt u de stukken inzien. Daarnaast kunt u ook - bij wijze van service - de digitale versie raadplegen in het Elektronisch Gemeenteblad en de Staatscourant.

Beroep tegen besluit

Het besluit treedt in werking de dag na deze bekendmaking.

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na de terinzagelegging beroep instellen bij de rechtbank Gelderland, team Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Ook kunt u bijvoorbeeld schorsing vragen bij de voorzieningenrechter via hetzelfde adres. Op rechtspraak.nl vindt u hierover meer informatie.

Informatie?

Voor informatie kunt u terecht bij het domein Ruimte, team Ruimtelijke Dienstverlening via telefoonnummer (0341) 411 911.