Gemeenteblad van De Wolden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
De WoldenGemeenteblad 2021, 177240Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunning: Koekange, Dorpsstraat 13: bouwen van een woning (01-06-2021)

 

 

Bezwaar

Tegen de bovenstaande beschikkingen kunnen belanghebbenden volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W. De dag na verzending van de vergunning vangt deze termijn aan.

Indien onmiddellijke spoed dit vereist, bestaat de mogelijkheid om daarnaast een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter te Groningen.

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.