Gemeenteblad van Rhenen

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RhenenGemeenteblad 2021, 17482Plannen | ruimtelijkGemeente Rhenen - Ontwerpbestemmingsplan “Utrechtsestraatweg ongenummerd (naast 21), Rhenen” en ontwerpbesluit hogere waarde

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Utrechtsestraatweg ongenummerd (naast 21), Rhenen” in het kader van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ter inzage wordt gelegd. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen kadastraal bekend Gemeente Rhenen, sectie I, nr. 1067, 1068 en 1069.

 

Door het bestemmingsplan wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de realisering van de ecologische verbindingszone door de uiterwaarden bij de stad als onderdeel van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN). Door verplaatsing van het bouwrecht van de gesloopte woning Cuneralaan 65 is geen sprake van verstedelijking van het buitengebied, zoals bedoeld in de Provinciale Ruimtelijke Verordening. Voor de betrokken locatie aan de Utrechtsestraatweg naast 21 wordt bij wijze van maatwerk tegemoet gekomen aan de wens van initiatiefnemers daar een vrijstaande woning te mogen bouwen. Daarbij zal sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat, mede door het vervallen van de mogelijkheid ter plaatse op het naastgelegen perceel een intensieve kwekerij te houden. Door de bebouwingswijze met een lage bouwhoogte, in het aflopend talud richting uiterwaarden en voorzien van een sedum dak zal het effect voor omwonenden worden beperkt.

 

Burgemeester en wethouders maken voorts bekend dat zij het voornemen hebben om ten behoeve van deze locatie op grond van artikel 110a van de Wet geluidhinder een hogere waarde vast te stellen ten gevolge van de geluidsbelasting vanwege wegverkeerslawaai. Op de nieuwbouwlocatie wordt, ten gevolge van het wegverkeer op de Utrechtsestraatweg de voorkeursgrenswaarde van 48 dB overschreden.

 

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen van donderdag 21 januari 2021 tot en met woensdag 3 maart 2021 voor een ieder ter inzage.

 

• Het ontwerpbestemmingsplan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl, via identificatienummer NL.IMRO.0340.BPUSWnaast21-ON01;

• De link naar het ontwerpbestemmingsplan is ook te vinden op onze website www.rhenen.nl (via de zoekterm “ter inzage leggingen”)

• het ontwerpbesluit hogere waarden is in PDF-bestanden in te zien via onze website www.rhenen.nl (via zoekterm “ter inzage leggingen”);

• analoge (papieren) exemplaren van het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde zijn ook in te zien in het Huis van de gemeente Rhenen, Nieuwe Veenendaalseweg 75 te Rhenen. Inzien kan op afspraak, zie voor meer informatie www.rhenen.nl.

 

Kopieën van de stukken zijn tegen betaling van de daarvoor verschuldigde leges verkrijgbaar. Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met Jan van Maanen (aanwezig: ma-wo-do), e-mail jan.van.maanen@rhenen.nl of een collega van team Economie & Ruimte, tel. nr. 14 0317.

 

Zienswijzen

Iedereen kan gedurende de hiervoor genoemde termijn schriftelijk of mondeling zijn/haar zienswijze(n) indienen tegen het ontwerpbestemmingsplan. Schriftelijke zienswijzen kunnen gestuurd worden naar Huis van de gemeente Rhenen, postbus 201, 3910 AE RHENEN.

Over het ontwerpbesluit hogere waarde kan een belanghebbende zijn/haar zienswijze(n) kenbaar maken.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met Jan van Maanen (aanwezig: ma-wo-do), e-mail jan.van.maanen@rhenen.nl of een collega van team Economie & Ruimte, tel. nr. 14 0317.