Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 172198Plannen | ruimtelijkRECTIFICATIE vaststelling wijziging Achterveldseweg III

Per abuis is deze publicatie op 27 mei 2021 wel in de Staatscourant en het Gemeenteblad, maar niet in de Barneveldse Krant en Barneveld Huis-aan-Huis gepubliceerd. De publicatie vindt daarom nogmaals plaats, waarbij de beroepstermijn start vanaf 3 juni 2021.

Het college heeft op 25 mei 2021 de wijziging Achterveldseweg III vastgesteld. Dit plan voorziet in het omzetten van de agrarische bestemming naar een woonbestemming teneinde een extra woning op het perceel Achterveldseweg 32 in Barneveld met toepassing van het functieveranderingsbeleid mogelijk te maken.

Het plan ligt van 4 juni tot en met 16 juli 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1634-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1634-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en/of uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 3 juni 2021.