Besluitenlijst college 12 januari 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 12 januari 2021 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel instemmen met wijziging gemeenschappelijke regeling OMWB

Het college heeft ingestemd met de 3e wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant.

 

Collegevoorstel Besluit tot het vaststellen van algemene strekking in het kader van de herindeling van de voormalige gemeente Haaren

Het college heeft besloten de besluiten van algemene strekking in het kader van de herindeling van de voormalige gemeente Haaren van toepassing te verklaren op het toe te voegen dorp Haaren.

 

Collegevoorstel Werkprogramma Omgevingsdienst Midden en West Brabant 2021

Het college heeft besloten het werkprogramma OMWB 2021 vast te stellen.

 

Collegevoorstel onderzoek en procesvoorstel huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft besloten het onderzoek naar de huisvestingsbehoefte van arbeidsmigranten in Oisterwijk en de processtappen om te komen tot een beleidskader huisvesting arbeidsmigranten aan de raad aan te bieden ter bespreking tijdens de raadsontmoeting van 11 februari 2021.

 

Collegevoorstel ontwerpwijzigingsplan Spreeuwenburgerweg

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van een vrijstaande woning op het perceel aan de Spreeuwenburgerweg 2. Het ontwerpwijzigingsplan wordt voor 6 weken ter inzage gelegd

 

Collegevoorstel portefeuilleverdeling college Oisterwijk 2021-2026

Het college heeft besloten tot een portefeuilleverdeling binnen college Oisterwijk voor de periode 2021-2026.

Naar boven