Besluitenlijst college 25 mei 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 25 mei 2021 de volgende besluiten genomen:

Discussienotitie Transitievisie Warmte

Het college heeft besloten om de discussienotitie Transitievisie Warmte aan te bieden aan de raad ter bespreking tijdens de raadsontmoeting van 10 juni 2021.

 

Specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 (SPUK-IJZ)

Het college heeft besloten in het kader van de ‘regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19, Optisport steun te verlenen voor een bedrag van maximaal € 202.481,- onder voorwaarden dat op basis van de werkelijke uitkering nog een verrekening kan plaatsvinden.

 

Tijdelijke omgevingsvergunning zonneveld Oliviersweg 9

Het college heeft besloten om een tijdelijke omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van een zonneveld binnen een agrarisch bouwvlak van een bestaand (glas)tuinbouwbedrijf.

 

Afspraken Adviesraad Sociaal Domein

Het college heeft vastgesteld de werkafspraken tussen Adviesraad Sociaal Domein Oisterwijk en gemeente Oisterwijk.

 

Regionale Ambulance Voorziening RAV

Het college heeft besloten aan de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met gewijzigde gemeenschappelijke regeling voor de regionale ambulance voorziening (RAV). Daarnaast wordt aan de gemeenteraad voorgesteld om geen zienswijze af te geven op de begroting van 2022 van de RAV en worden de jaarstukken 2020 van de RAV ter informatie aangeboden aan de gemeenteraad.

 

Verlenen omgevingsvergunning De Reuselhoeve Heizenschedijk 1 Moergestel

Het college heeft besloten de omgevingsvergunning te verlenen voor het toestaan van een klimparcours op de feitelijke locatie i.p.v. de bestemde locatie, het toestaan van een supertokkelbaan op de feitelijke locatie i.p.v. de bestemde locatie, het verplaatsen van de horecafunctie naar de nieuwbouwlocatie en het opnemen van een microbierbrouwerij en proeflokaal.

 

GGD Hart voor Brabant begroting 2022 en jaarstukken 2020

Het college heeft besloten: Om de begroting 2022 van de GGD Hart voor Brabant voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraad en de gemeenteraad te informeren over de jaarstukken 2020 van de GGD Hart voor Brabant.

 

Meerkostenregeling Corona Wmo en Jeugdwet

De Rijksoverheid heeft gemeenten gecompenseerd voor een deel van de zorgkosten als gevolg van de Coronacrisis evenals de meerkosten die aanbieders mogelijk hebben moeten maken. Het college heeft ingestemd met de meerkostenregeling Corona Wmo en Jeugdwet voor regionaal en lokaal gecontracteerde aanbieders.

 

Discussienotitie toekomstvisie Staalbergven

Het college heeft ingestemd met het versturen van de discussienotitie 'Voortgang Staalbergven' aan de raad ter voorbereiding op de raadsontmoeting van 10 juni 2021.

 

Naar boven