Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 165906Beschikkingen | afhandelingBesluit Wet milieubeheer – Jan Kok Scheeps- & Jachtwerf B.V., Kerklaan 7 te Leimuiden

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem een omgevingsvergunning milieu (revisie) verleend aan Jan Kok Scheeps- & Jachtwerf B.V., gelegen aan de Kerklaan 7 te Leimuiden gemeente Kaag en Braassem.

De verandering betreft het benutten van de maximale capaciteit van de helling.

Hierbij kunnen schepen tot 32 meter lengte worden gebouwd en onderhouden.

De omgevingsvergunning milieu (revisie) is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd naar aanleiding van ingebrachte zienswijzen. 

Stukken inzien

De stukken liggen ter inzage tijdens de beroepstermijn in het gemeentehuis van Kaag en Braassem in Roelofarendsveen. Voor de openingstijden wordt verwezen naar de website van de gemeente.

Beroep instellen

Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. Belanghebbende en niet-belanghebbende kunnen op grond van onderstaande beroep aantekenen tegen deze beschikking.

Naar aanleiding van de uitspraak van 4 mei 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:953) van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State kunnen ook niet- belanghebbende beroep aantekenen tegen deze beschikking. Hierbij betreft het niet-belanghebbende die zienswijzen hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

Tevens geldt gelet op uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786, dat een belanghebbende die geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit toegang heeft tot de bestuursrechter en beroep kan instellen tegen deze beschikking.

Gelet op bovenstaande kan er beroep worden aangetekend tegen deze beschikking.

Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking.

Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbende niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst West-Holland via 071-4083100 of info@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2020-014148.