Gemeenteblad van Haarlemmermeer

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HaarlemmermeerGemeenteblad 2021, 145490VerordeningenVerordening Starterslening Haarlemmermeer 2020, 1e wijziging

 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer,

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van Haarlemmermeer van 29 april 2021;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 147 en 149 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t

vast te stellen de 1e wijziging van de Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2020

 

 

 

 

Artikel I

De Verordening Starterslening Haarlemmermeer 2020 wordt als volgt gewijzigd:

 

A. Artikel 2 onder c wordt gewijzigd en komt als volgt te luiden:

c. of voor het verwerven van een nieuwe koopwoning in de Gemeente en waarvan de koopprijs niet hoger mag zijn dan de maximale NHG-grens, inclusief verwervingskosten, meerwerk en verbeterkosten.

 

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking op 10 mei 2021.

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 april 2021.

 

 

de griffier,

 

 

J. van der Rhee, B.Ha de burgemeester,

 

 

M. Schuurmans-Wijdeven