Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk houdende regels omtrent subsidie voor buurtinitiatieven (Subsidiebeleidsregel Buurtinitiatieven 2021)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 

overwegende dat het wenselijk is om buurtinitiatieven te ondersteunen die tot doel hebben om de betrokkenheid in de buurt te vergroten.

 

gelet op:

 • -

  de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • -

  titel 4.3, artikel 4:81 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 

besluit vast te stellen:

De subsidiebeleidsregel ‘Buurtinitiatieven’ 2021.

Artikel 1 Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: de Algemene subsidieverordening gemeente Noordwijk,

 • b.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht,

 • c.

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk,

 • d.

  Subsidiebeleidsregel: de door het college op grond van titel 4.3 van de Awb vast te stellen beleidsregel.

Artikel 2 Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidiebeleidsregel uitdrukkelijk wordt afgeweken.

Artikel 3 Doel van de subsidie

Deze subsidiebeleidsregel ondersteunt buurtinitiatieven in Noordwijk die bijdragen aan het vergroten van de betrokkenheid in de buurt en voor verbinding zorgen tussen de (kwetsbare) inwoners van die buurt.

Artikel 4 Doelgroep

Buurtbewoners die actief zijn in de betreffende buurt en tot doel hebben om de betrokkenheid in de buurt te vergroten en verbinding te leggen tussen de diverse inwoners in de buurt.

Artikel 5 De aanvraag

De aanvraag om subsidie wordt schriftelijk of digitaal ingediend bij het college.

Bij de aanvraag legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:

 • i.

  een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;

 • ii.

  de doelen en resultaten welke met die activiteiten worden nagestreefd, en hoe de activiteiten daaraan bijdragen en

 • iii.

  een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van deze activiteiten.

Artikel 6 Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

Er kan jaarlijks voor één initiatief per buurt subsidie worden aangevraagd.

 

Kosten die voor subsidie in aanmerking komen zijn de kosten van kleine consumpties, met uitzondering van alcoholische dranken, kosten voor de aanschaf van benodigdheden voor de uitvoering van de activiteiten zoals o.a. de huur van een springkussen en de aanschaf van kartonnen bordjes en bekertjes.

Artikel 7 Hoogte van de subsidie

De hoogte van deze subsidie bedraagt maximaal € 250,-.

Artikel 8 Subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast. De subsidie wordt verleend onder voorbehoud van vaststelling van de programmabegroting door de gemeenteraad.

Artikel 9 Verdeling subsidieplafond

Aanvragen worden in volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag afgehandeld.

Artikel 10 Aanvullende weigeringsgronden

Het college kan ondersteuning geheel of gedeeltelijk weigeren als:

 • i.

  het initiatief voornamelijk betrekking heeft op privébelangen;

 • ii.

  het initiatief (mede) gericht is op feesten en partijen;

 • iii.

  het initiatief een puur commercieel doel beoogt;

 • iv.

  het gaat om reguliere onderhoudskosten;

 • v.

  de activiteiten naar het oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan het doel van deze regeling;

 • vi.

  de aanvrager naar het oordeel van het college niet of onvoldoende in staat lijkt de beoogde resultaten te concretiseren;

 • vii.

  naar het oordeel van het college sprake is van een ontoereikende verhouding tussen prijs en kwaliteit van de te organiseren activiteiten;

 • viii.

  sprake is van een activiteit waarin reeds op andere wijze wordt voorzien of waarvoor financiering op grond van een andere regeling is voorgeschreven of mogelijk is;

 • ix.

  het initiatief dan wel de activiteiten niet overeenstemmen met het gemeentelijk beleid, met de Wet en de in het algemeen maatschappelijk verkeer geldende normen en waarden.

Artikel 11 Bijzondere verplichtingen

 • 1.

  De activiteiten zijn toegankelijk en bruikbaar voor mensen met een beperking;

 • 2.

  Verplichtingen die voortvloeien uit reeds vastgestelde beleidskaders moeten worden nageleefd.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze subsidiebeleidsregel treedt in werking op de dag van bekendmaking en werkt terug tot 1 januari 2021.

Artikel 13 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: ‘Subsidiebeleidsregel Buurtinitiatieven’ 2021.

 

Vastgesteld in de vergadering van 26 april 2021,

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris

de burgemeester

Naar boven