Gemeenteblad van Beemster

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BeemsterGemeenteblad 2021, 139809Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezichthouders brandveiligheid Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De Directeur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland besluit namens de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Purmerend, Waterland en Zaanstad,

 

Gelet op:

 • Artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 5:10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • artikel 92 Woningwet;

 • artikel 6.2 (gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Waterland Zaanstad) respectievelijk artikel 116 (gemeente Purmerend) Algemene Plaatselijke Verordening;

 • titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • artikel 10:3 e.v. Algemene wet bestuursrecht;

 • Regeling model legitimatiebewijs toezichthouders Algemene wet bestuursrecht;

 • Gemeenschappelijke Regeling 2017 Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;

   

Overwegende dat:

 • 1.

  artikel 5:11 Algemene wet bestuursrecht bepaalt dat onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift;

 • 2.

  de rechtmatigheid van toezicht en daarmee samenhangende besluiten en maatregelen vereist dat ambtenaren die zijn belast met toezicht op de brandveiligheid binnen een gemeente, maar in dienst zijn van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, hiertoe als toezichthouder zijn aangewezen door het bevoegd gezag;

 • 3.

  de colleges van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeesters van de hiertoe de hieronder in artikel 2 genoemde gemeenten de bevoegdheid tot het aanwijzen van toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften brandveiligheid in die gemeenten hebben gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de directeur;

 • 4.

  de colleges van burgemeester en wethouders alsmede de burgemeesters van de hiertoe de hieronder in artikel 2 genoemde gemeenten de bevoegdheid tot het uitgeven van legitimatiebewijzen aan de aangewezen toezichthouders belast met het toezicht op de naleving van de voorschriften brandveiligheid in die gemeenten hebben gemandateerd aan het Dagelijks Bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland met de mogelijkheid tot ondermandaat aan de directeur;

 • 5.

  Het Dagelijks Bestuur heeft 17 maart 2021 ingestemd met de mandaten genoemd bij punt 3 en 4.

 

BESLUIT:

 

Artikel 1

De ambtenaren in dienst van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland aan wie de taak toezicht op brandveiligheidsvoorschriften is toegewezen zijn bevoegd tot het uitvoeren van het toezicht op de naleving van de voorschriften, voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid, gesteld bij of krachtens de:

 • artikel 3 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • artikel 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s;

 • algemene plaatselijke verordeningen van de betreffende gemeenten;

 • Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen;

 • brandbeveiligingsverordening van de betreffende gemeenten;

 • milieuwetgeving;

 • wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • woningwetgeving (Bouwbesluit, ministeriële regelingen, voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en de Bouwverordening).

   

Artikel 2

Deze bevoegdheid geldt voor de volgende gemeenten:

 • Beemster (mandaatbesluit B&W en burgemeester, gemeenteblad nr. 128345 van 18 juni 2018)

 • Edam-Volendam (mandaatbesluit B&W en burgemeester, gemeenteblad nr. 153641 van 17 juni 2020)

 • Purmerend (mandaatbesluit B&W en burgemeester, gemeenteblad nr. 121630 van 8 juni 2018)

 • Waterland (mandaatbesluit B&W en burgemeester, gemeenteblad nr. 45919 van 20 februari 2020)

 • Zaanstad (mandaatbesluit B&W en burgemeester, gemeenteblad nr. 208364 van 27 november 2017, gemeenteblad nr.208365 van 27 november 2017 en gemeenteblad nr.32650 van 15 februari 2018)

Deze mandaatbesluiten zijn terug te vinden in de bijlage.

 

Artikel 3

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland registreert welke ambtenaren op grond van dit besluit belast zijn met de taak toezicht brandveiligheid.

 

Artikel 4

De in artikel 3 bedoelde toezichthoudende ambtenaren legitimeren zich bij het uitvoeren van toezicht met een daarvoor door Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland beschikbaar gesteld legitimatiebewijs.

 

Op het legitimatiebewijs wordt vermeld:

 • legitimatiebewijs en toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht.

   

Het legitimatiebewijs van een toezichthouder bevat:

 • de naam en de handtekening van de toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • een foto van de toezichthouder;

 • de hoedanigheid van de toezichthouder zijnde toezichthouder brandveiligheid;

 • de naam, het logo, adres en telefoonnummer van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland;

 • de naam en handtekening directeur;

 • de datum van afgifte van het legitimatiebewijs;

 • pashouder is bevoegd tot het toezien op de naleving van de brandveiligheidsvoorschriften binnen de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Waterland, Purmerend en Zaanstad, gesteld bij of krachtens: artikelen 3 lid 3 en 61 lid 3 Wet veiligheidsregio’s, algemene plaatselijke verordening en brandbeveiligingsverordening van de genoemde gemeenten, milieuwetgeving, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en woningwetgeving (Bouwbesluit, ministeriële regelingen, voor zover betrekking hebbend op de brandveiligheid en de Bouwverordening);

   

Artikel 5

Dit aanwijzingsbesluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en treedt één dag na de bekendmaking in werking.

 

 

Aldus besloten d.d. 24 maart 2021 te Zaandam,

 

H. Raasing,

Directeur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland