Gemeenteblad van Zaanstad

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZaanstadGemeenteblad 2021, 138385Overige besluiten van algemene strekkingBesluit van de burgemeester van de gemeente Zaanstad houdende regels omtrent het sluiten van gebieden en locaties

De burgemeester van Zaanstad;

 

Gelet op artikel 58m van de Wet publieke gezondheid;

 

Overwegende dat :

 

-er in Nederland, maar ook wereldwijd, een uitbraak van het coronavirus, behorende tot de groep A van de infectieziekten is en de WHO dit heeft betiteld als een pandemie;

 

-in verband met deze crisis op 1 december 2020 de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking is getreden, waarmee een nieuw hoofdstuk is toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid;

 

-het op grond van artikel 58f van de Wpg jo. hoofdstuk 2 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 voor eenieder verboden is om zich buiten de woning op te houden zonder tot een andere persoon een veilige afstand te houden van 1,5 meter;

 

-het op grond van artikel 58g van de Wpg jo. hoofdstuk 3 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verboden is om zich op een openbare plaats, een erf behorende bij een publieke plaats, een erf behorende bij een besloten plaats, niet zijnde een woning, op te houden in groepsverband met meer dan vier personen;

 

-ik op grond van artikel 58m van de Wpg bevoegd ben om de bevelen te geven die nodig zijn om de naleving van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 58f t/m 58j van de Wpg op een openbare plaats te verzekeren, indien ik van oordeel ben dat de omstandigheden op een openbare plaats zodanig zijn dat de daar aanwezige personen het bepaalde bij of krachtens deze artikelen niet in acht kunnen nemen, of bij ernstige vrees voor het ontstaan daarvan;

 

-deze bevoegdheid kan worden ingezet wanneer in gebieden en op locaties zodanige drukte ontstaat dat het niet mogelijk is om aan de gedragsregels, zoals de veilige afstandsnorm te voldoen, of dat de situatie dreigt zodanig te worden;

 

-dit binnen de gemeente Zaanstad regulier wordt gemonitord op basis van de bevindingen van politie, toezichthouders en andere partijen en/of signalen;

 

-in eerste instantie minder vergaande maatregelen worden ingezet om overtredingen te voorkomen dan wel te beëindigen, zoals het plaatsen van matrixborden, het aanspreken en waarschuwen door handhavers of politie, enzovoorts;

 

-is geconstateerd dat niettemin sprake is van zodanige omstandigheden op de in de bijlage genoemde gebieden en locaties, waarbij de maatregel om 1,5 meter te bewaren en de groepsvormingsnorm onvoldoende wordt nageleefd of kan worden nageleefd;

 

-dit in deze gebieden of op deze locaties kan leiden tot (verdere) verspreiding van het coronavirus in de gemeente Zaanstad;

 

-gezien het voorgaande deze gebieden en locaties gesloten dienen te worden met het oog op de bestrijding van de covid-19 epidemie;

 

-de sluiting van gebieden en locaties bijgevolg voldoet aan de eisen van subsidiariteit en proportionaliteit en noodzakelijk en evenredig zijn;

 

-het niet voldoen aan dit bevel is een misdrijf op grond van artikel 184 Wetboek van Strafrecht;

 

-de toezichthouders van de gemeente en/of politie belast zijn met de handhaving van deze bevelen en ter feitelijke uitvoering hiervan aanwijzingen kunnen geven;

 

Beveelt

 

 • 1.

  De sluiting van de gebieden en locaties, genoemd in de bijlage, gedurende de daarin genoemde tijden;

 • 2.

  Eenieder die gedurende de sluiting in de gebieden en locaties, genoemd in de bijlage, aanwezig is zich uit dat gebied te verwijderen en zich verwijderd te houden;

 • 3.

  Bovenstaande bevelen gelden niet voor hulpdiensten en voor personen die door de daartoe bevoegde autoriteiten zijn ingezet om op deze locaties de orde te handhaven of om (medische) hulp te verlenen, bewoners van woningen gelegen in het gebied of de locatie en personen die in het gebied of de locatie noodzakelijke werkzaamheden verrichten;

 • 4.

  Eerdere versies van de aanwijzingsbesluiten Besluit van de burgemeester van de gemeente Zaanstad houdende regels omtrent het sluiten van gebieden en locaties (Gemeenteblad 2020–30402, 2020-352596, 2021-13755,2021-63562 en 2021-74446) vervallen op 3 mei 2021 om 00:00 uur.

 • 5.

  Dit bevel treedt in werking op 3 mei 2021 om 00:00 uur en vervalt op 6 mei 2021 om 24:00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

BIJLAGE 1  

 

Gemeente

Soort

Locatie/adres

Nadere plaatsaanduiding

Bijzonderheden

Zaanstad

Skatepark

 

onder A8 brug

Tussen 00.00 en 24.00 uur, met uitzondering van:

 • Dinsdag tussen 14.00 – 18.00 uur

 • Woensdag tussen 14.00 – 18.00 uur

 • Vrijdag tussen 14.00 – 18.00 uur

 

 

 

 

Rechtsmiddelen

Indien u belanghebbende bent en het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen 6 weken onmiddellijk liggend na de dag van verzending van dit besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van de gemeente Zaanstad. Dit kan digitaal. Ga daarvoor naar www.zaanstad.nl en tik uw zoekterm in “bezwaar tegen besluit indienen”. Voor het digitaal indienen van uw bezwaarschrift heeft u uw DigiD-inlogcode nodig.

Schrijft u liever een brief? Richt uw bezwaarschrift dan aan Gemeente Zaanstad, t.a.v. burgemeester, Postbus 2000, 1500 GA Zaandam. Zet in uw bezwaarschrift de datum van uw bezwaarschrift, uw naam, adres en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit en het zaakkenmerk van deze brief. Ook ondertekent u uw bezwaarschrift. Stuur ook het besluit mee, dan kunnen wij u sneller helpen.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. Indien onverwijlde spoed dit vereist, kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor het behandelen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek wordt griffierecht geheven.

Meer informatie over de bezwarenprocedure staat in de brochure ‘Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid’ Deze kunt u kosteloos downloaden vanaf de website www.Rijksoverheid.nl.

Zaanstad, 29 april 2021

Burgemeester van Zaanstad,

drs. J. Hamming