Gemeenteblad van Valkenburg aan de Geul

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Valkenburg aan de GeulGemeenteblad 2021, 13714Plannen | ruimtelijkBesluit omgevingsvergunning Dorpstraat 78 te Valkenburg

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul maken ingevolge het bepaalde in artikel 3.10 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) bekend dat een besluit omgevingsvergunning (met projectafwijkingsbesluit) ter inzage ligt voor het verbouwen en het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het ‘Sibberhuuske’ aan de Dorpstraat 78 te Valkenburg.

Omgevingsvergunning

Op 11 januari 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen en het uitbreiden van de gebruiksmogelijkheden van het ‘Sibberhuuske’ op het perceel plaatselijk bekend Dorpstraat 78 te Valkenburg en kadastraal bekend VKB03, sectie C nummer 3092. De aanvraag omvat de volgende activiteiten:

 • het bouwen van een bouwwerk;

 • het slopen van een bouwwerk;

 • een aangewezen monument te slopen, te verstoren, te verplaatsen of in enig opzicht te wijzigen of te laten gebruiken waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht wordt;

 • het handelen in strijd met de regels van de ruimtelijke ordening.

Omschrijving

Het plan houdt een verbouwing en een uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden van het bestaande pand in. Daarnaast wordt er een serre aangebouwd. Doel van de verbouwing en de uitbreiding van de gebruiksmogelijkheden is de exploitatie van een charitatieve en recreatieve groepsaccommodatie voor maximaal 27 kinderen die zich om wat voor reden dan ook in een moeilijke gezinssituatie bevinden.

Inzage

Het besluit omgevingsvergunning ligt, met bijbehorende stukken, van 21 januari tot en met 3 maart 2021 op de volgende wijze ter inzage:

 • via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0994.2020OV001-VA01);

 • bij het Klant Contact Centrum van de gemeente, uitsluitend tijdens de openingstijden van het gemeentehuis en op afspraak via tel. 14 043.

Beroep

Gedurende de ter inzage termijn kan tegen het genoemde besluit beroep ingesteld worden door een belanghebbende die tijdig een zienswijze ingebracht heeft tegen het ontwerpbesluit of aan kan tonen dat hij daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest is.

Een beroep moet ingesteld worden bij de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. In het beroepschrift moet in elk geval worden vermeld:

 • a.

  uw naam en adres;

 • b.

  de datum;

 • c.

  het besluit waartegen u beroep aantekent;

 • d.

  de reden(en) waarom u het niet eens bent met het besluit;

 • e.

  uw handtekening.

Voorlopige voorziening

Als u beroep aantekent dan blijft het besluit toch geldig. Wilt u dit voorkomen dan kunt u de voorzieningenrechter vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient gericht te worden aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, sector bestuursrecht, postbus 950, 6040 AZ te Roermond. U kunt ook digitaal beroep instellen en een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de rechtbank via: http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

 

Valkenburg, 13 januari 2021