Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 136004Beschikkingen | afhandelingGemeente Grave - verlening omgevingsvergunning - realiseren van wooneenheden en een commerciële ruimte - Prinsenstal 6 en 8 (even) en de Pauselijke Staten 1 t/m 21 (doorlopend), Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

 

Voor: het realiseren van wooneenheden en een commerciële ruimte (zaaknr.: Z/20/251665 )

Locatie: de Prinsenstal 6 en 8 (even) en de Pauselijke Staten 1 t/m 21 (doorlopend) te Grave

 

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 22 april gedurende zes weken ter inzage. U kunt de beschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

 

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

 

Tegen de beschikking kan beroep worden ingesteld door:

  • Degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;

  • De adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de mogelijkheid advies uit te brengen over de ontwerpbeschikking;

  • Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking wordt na afloop van de beroepstermijn van kracht tenzij gedurende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan. De beschikking wordt niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Oost Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Oost Brabant, Postbus 90125 te (5200 MA) ’s-Hertogenbosch. Voor meer informatie over maken van bezwaar verwijzen wij u naar de gemeentelijke website.