Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 132603Plannen | ruimtelijkgewijzigde vaststelling bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe

De raad heeft op 21 april 2021 (nr 1271) het bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerp. Dit plan voorziet in de actualisering van het bestemmingsplan voor de kernen Kootwijkerbroek en Stroe en vervangt daarmee het bestemmingsplan “Kootwijkerbroek-Stroe-Kootwijk” (en overige bestemmingsplannen binnen de grenzen van het plangebied) voor de twee kernen Kootwijkerbroek en Stroe.

De wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken.

Daarnaast maken ook twee stedenbouwkundige visies (voor elke kern één) onderdeel uit van het actualiseringsplan. Bij toekomstige ontwikkelingen en verzoeken is het mogelijk deze ontwikkelingen en verzoeken dan te toetsen aan de opgestelde visies om te beoordelen of de ontwikkelingen wenselijk zijn. Deze visies zijn in samenspraak met diverse externe partijen tot stand gekomen. Beide visies zijn als bijlagen toegevoegd in het bestemmingsplan Kootwijkerbroek-Stroe.

Het plan ligt van 30 april tot en met 11 juni 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1494-0003

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1494-0003

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 29 april 2021.