Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2021, 132243Plannen | ruimtelijkcoördinatieregeling Hunnenweg 45, 65 en omgeving

Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.32 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat voor het project Hunnenweg 45, 65 en omgeving met toepassing van de coördinatieregeling uit de Wro, de volgende samenhangende besluiten zijn genomen: het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan Hunnenweg VII (raadsbesluit van 21 april 2021, nr 1236, de wijzigingen van het ontwerp zijn verwerkt in het bestemmingsplan. De wijzigingen ten opzichte van het ontwerp zijn opgesomd in de Staat van Wijzigingen, die is gevoegd bij de ter inzage liggende stukken), het verlenen van de omgevingsvergunning voor de activiteiten ‘bouwen’ (ten behoeve van de zelfvoorzienende natuurwoning aan de bosrand) en ‘het uitvoeren van een werk of werkzaamheden’ aan de Hunnenweg 45 en 65 en omgeving in Voorthuizen (collegebesluit van 29 april 2021).

Deze besluiten voorzien in het realiseren van een zelfvoorzienende woning aan de bosrand en de omvorming van agrarische gronden naar natuur aan de Hunnenweg 65 (en omgeving) te Voorthuizen. Daarnaast wordt ook de realisatie van een tweede kleine natuurwoning planologisch mogelijk gemaakt (waarvoor op termijn de bestaande woning aan de Hunnenweg 65 wordt gesloopt). Er zijn daar al opstallen gesloopt. Verder wordt de recreatiewoning aan de Hunnenweg 45 gesloopt (waarbij dat gebied wordt ook omgevormd naar natuur). Een lange asfaltweg zal worden verwijderd. Ook maakt een terrein ten zuidwesten van de Hunnenweg 65 onderdeel uit van het plangebied en daar wordt de natuur verbeterd. Totaal betreft het plangebied een oppervlakte van 46,7 ha.

Ter inzage

De besluiten liggen met ingang van 30 april tot en met 11 juni 2021 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2). U kunt het plan digitaal inzien via onderstaande links. Mocht u geen mogelijkheid hebben om het plan digitaal in te zien, dan kunt u individueel een afspraak maken om het plan in te zien via onze website (https://www.barneveld.nl/belastingen-en-vergunningen/afwijken-van-bestemmingsplan) of via telefoonnummer (0342) 495 335. Het gemeentehuis is vanwege de coronamaatregelen hiervoor alleen op afspraak te bezoeken. In verband met het vorenstaande zijn er ook geen medewerkers aanwezig om het plan toe te lichten. Indien u vragen heeft, kunt u deze mailen naar rodigitaal@barneveld.nl.

U vindt de officiële bekendmaking via https://www.barneveld.nl/over-barneveld/bekendmakingen.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1562-0002

De bronbestanden van het plan zijn beschikbaar via:

https://publiek.tercera-ro.nl/officieel/0203/NL.IMRO.0203.1562-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Beroep

Op grond van artikel 8.3 van de Wro worden het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor de mogelijkheid van beroep als één besluit gezien. De termijn voor het instellen van beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop de besluiten ter inzage zijn gelegd. Een belanghebbende kan volstaan met het indienen van één beroep tegen een of meer van de gecoördineerde besluiten.

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen. Wat betreft de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht, kan een belanghebbende beroep instellen ongeacht of hij eerder een zienswijze naar voren bracht.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treden de besluiten in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 29 april 2021.