Besluitenlijst college 20 april 2021 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 20 april 2021de volgende besluiten genomen:

 

Startnotitie Toekomstbestendige milieustraat gemeente Oisterwijk

Het college heeft besloten de startnotitie Toekomstbestendige Milieustraat gemeente Oisterwijk ter vaststelling aan te bieden aan de raad. Daarnaast heeft het college de raad verzocht om het krediet "herinrichting milieustraat" af te sluiten en het overgebleven budget om te zetten naar krediet "toekomstbestendige milieustraat".

 

Plan van Aanpak Beschermd Wonen 2021

Het college heeft het plan van aanpak 2021 traject Beschermd Wonen, Maatschappelijke Opvang, Preventieve Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg regio Hart van Brabant vastgesteld.

 

Notitie aanpak dakloosheid en besteding rijksmiddelen

Het college heeft de notitie aanpak dakloosheid vastgesteld. Daarnaast is besloten om de eenmalig ontvangen rijksmiddelen beschikbaar te stellen voor de uitwerking van het programma Weer Thuis.

 

Principeverzoek Heuvelstraat 30-32

Het college heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor het realiseren van 2 vrijstaande woningen en gedeeltelijke sloop en herbouw van de woonboerderij aan Heuvelstraat 30-32 te Haaren. De gemeenteraad zal hierover worden geïnformeerd via een raadsinformatiebrief.

 

Startnotitie Visie Buitengebied

Het college heeft besloten het raadsvoorstel met de Startnotitie Visie Buitengebied door te zetten naar de raad.

 

Weigering omgevingsvergunning Laag Heukelomseweg 3 Heukelom

Het college heeft besloten de aangevraagde omgevingsvergunning voor het legaliseren van een bouwwerk, geen gebouw zijnde (tuinsieraad D) en deze te gebruiken als onderdeel van een theetuin en museum op het perceel Laag Heukelomseweg 3 in Heukelom te weigeren.

 

Verzoek fractie CDA omtrent de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Heukelomseweg 26 en 30 te Heukelom

Het college heeft besloten om het verzoek van fractie CDA met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de Heukelomseweg 26 en 30 te Heukelom met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Reactie op voorstel namens het "Virtuele Loket HW 30" omtrent de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten aan de Heukelomseweg 26 en 30 te Heukelom

Het college heeft besloten om het voorstel van het “Virtuele Loket HW 30” met betrekking tot de verleende omgevingsvergunning ten behoeve van de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten op de Heukelomseweg 26 en 30 te Heukelom met bijgevoegde brief te beantwoorden.

 

Nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met één nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid voor de gemeenten Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk.

 

Grondaankoop (L661) voor aanleg fietspad nabij Broekzijde in Moergestel

Het college heeft besloten tot het aankopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel.

 

Zienswijze jaarrekening 2020 en begroting WSD 2022

Het college heeft kennis genomen van de jaarrekening 2020 en de begroting 2022 van de WSD. Het voorstel voor de zienswijze is dat de raad het waardeert dat de WSD in het lastige jaar 2020 toch een positief resultaat heeft behaald, maar beseft dat de coronacrisis nog niet afgelopen is en de gevolgen ervan nog langere tijd de nodige impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering van de WSD.

 

Bewegingsonderwijs schooljaar 2021-2022

Het college heeft de omvang in klokuren van het gebruik van gymnastiekruimten ten behoeve van bewegingsonderwijs voor alle scholen in de gemeente vastgesteld.

 

Grondaankoop (L594/L599) voor de aanleg van het fietspad nabij Broekzijde te Moergestel

Het college heeft besloten tot het aankopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel.

 

Grondaankoop (L663) i.v.m. aanleg fietspad nabij Broekzijde in Moergestel

Het college heeft besloten tot het aankopen van grond ten behoeve van de aanleg van een fietspad naast de Broekzijde in Moergestel.

 

GR Stadsgewest 's-Hertogenbosch

Het college heeft ingestemd met het voorleggen van het raadsvoorstel “Toetreden gemeenschappelijke regeling Stadsgewest 's-Hertogenbosch en ontwerpbegroting 2022 van Stadsgewest ’s-Hertogenbosch” aan de raad.

 

Koersdocument Lokaal Educatieve Agenda 2021-2024

Het college heeft besloten kennis te nemen van het koersdocument Lokaal Educatieve Agenda 2021- 2024 ‘elk kind op 1 voor iedereen!’ en heeft ingestemd met de inhoud van de betreffende raadsinformatiebrief.

 

Grondverkoop aan Ministerie van Justitie en Veiligheid t.b.v. plaatsen C2000 mast

Het college heeft besloten een stuk grond te verkopen aan het Ministerie van Justitie en Veiligheid in verband met de aanleg van een C2000 mast.

Naar boven