Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 128861Overige overheidsinformatieGemeente Woudenberg - ontwerpbesluit intrekking omgevingsvergunning

Op 17 september 2007 is aan Waterschap Vallei en Veluwe (destijds Waterschap Vallei Eem) een omgevingsvergunning (revisievergunning) verleend voor een composteerinrichting.

Dit besluit betreft de composteerinrichting aan De Nort 30 te Woudenberg, perceel kadastraal bekend gemeente Woudenberg, sectie G nummer. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder nummer WM07„2017.

Zienswijzen

Binnen zes weken vanaf de dag waarop dit ontwerpbesluit ter inzage is gelegd kunnen schriftelijk gemotiveerde zienswijze(n) ingediend worden bij:

Gemeente Woudenberg, Burgemeester en wethouders van Woudenberg, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg of bij de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht, Postbus 85242, 3508 AE Utrecht.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze en voor het krijgen van een toelichting moet tijdig een afspraak gemaakt worden met de heer R.S. Sukul. Dit kan via telefoonnummer 030-7023174. Van een mondelinge zienswijze wordt een kort verslag gemaakt.