Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 127612Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Burgemeester Schoutenstraat 45, 5374 HB Schaijk; het kappen van 2 bomen (aanvraag ontvangen op 11 april 2021)

Kerkstraat 56, 5411 BA Zeeland; het uitbreiden van het dorpshuis (aanvraag ontvangen op 12 april 2021)

Bosweg 1, 5411 RT Zeeland; het plaatsen van een mobiele unit ten behoeve van een koffie-/theeschenkerij (aanvraag ontvangen op 13 april 2021)

In de Overlaat 1, 5375 BL Reek; het uitbreiden van de woning (aanvraag ontvangen op 14 april 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

Soeterstraat 33, 5375 BG Reek; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een loods, stal en huis, het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot en het verwijderen van asbesthoudend plaatmateriaal uit een loods (melding ontvangen op 9 april 2021)

Kerkstraat 56, 5411 BA Zeeland; het verwijderen van losliggende asbesthoudende materialen van het terrein (melding ontvangen op 14 april 2021)

Hekellaan 8, 5374 GM Schaijk; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een berging (melding ontvangen op 14 april 2021)

Ontvangen milieumeldingen:

Kerkstraat 56, 5411 BA Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een bedrijf (Dorpshuis Zeeland) (melding ontvangen op 9 april 2021)

Heibloemstraat 2, 5374 RX Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (opslag gebruikte bouwmaterialen, tijdelijke opslag van drijfmest van derden en tijdelijke vermindering aantal paarden) van een bedrijf (melding ontvangen op 14 april 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Molenstraat 1b, 5375 KA Reek; het tijdelijk (voor een periode van maximaal 10 jaar) geplaatst mogen hebben van een bijgebouw (vergunning verzonden op 15 april 2021)

Radmakerstraat te Reek; het bouwen van 8 woon-werkeenheden en 2 werkeenheden (vergunning verzonden op 16 april 2021)

Besluit tot buiten behandeling stelling van een verzoek om omgevingsvergunning:

Trentsedijk 24, 5411 ND Zeeland; het verbouwen van een bijgebouw ten behoeve van de exploitatie van een Bed & Breakfast en het plaatsen van twee dakkapellen op het bijgebouw. De aanvraag is vanwege onvolledigheid buiten behandeling gesteld. Het besluit tot buiten behandeling stelling is verzonden op 14 april 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het besluit tot buiten behandeling stelling kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.