Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 126245Beschikkingen | afhandelingKennisgeving verlenging beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning plaatsen van Foodtruck, Rijksweg 73, 6269 AB Margraten

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten maken bekend, dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten de beslistermijn te verlengen met een termijn van zes weken (artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb) van de volgende aanvraag, voor:

- het legaliseren van tijdelijk (1 jaar) plaatsen van Foodtruck voor het pand op het perceel Rijksweg 73, 6269 AB Margraten. De nieuwe uiterste beslisdatum is 3 juni 2021.

Tegen deze verlenging kunnen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht geen bezwaarschriften worden ingediend.

 

Ter inzage legging en nadere informatie

Alle stukken liggen, ingaande de dag na de publicatiedatum, in het gemeentehuis, gelegen Amerikaplein 1 te Margraten, ter inzage. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen via het KlantContactCentrum, telefoonnummer 14 043 of 043 458 8488.

 

Eijsden-Margraten, 22 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten,

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans