Gemeenteblad van Brielle

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BrielleGemeenteblad 2021, 118818Overige besluiten van algemene strekkingAanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Brielle,

gelet op:

  • artikel 1.61 van de Wet kinderopvang;

  • artikel 58r van de Wet publieke gezondheid;

  • titel 5.2 en afdeling10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • overwegende dat:

  • met de inwerkingtreding van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 aan de Wet publieke gezondheid een aantal tijdelijke bepalingen is toegevoegd ten behoeve van de bestrijding van de covid-19 epidemie (hoofdstuk Va Wet publieke gezondheid);

  • een aantal van deze tijdelijke bepalingen ziet op de kinderopvang;

  • de directeur publieke gezondheid van de GGD bevoegd is toezicht te houden op de naleving van de tijdelijke maatregelen voor kinderopvang die voortvloeien uit hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid;

  • het college hiertoe de directeur publieke gezondheid van de GGD dient aan te wijzen als toezichthouder;

besluit:

 

 

Artikel 1 Aanwijzing

De directeur publieke gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 1.61, tweede lid, van de Wet kinderopvang, voor zover dit ziet op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in de kinderopvang.

 

Artikel 2 Bevoegdheid tot mandatering

De directeur Publieke Gezondheid van de GGD Rotterdam-Rijnmond kan personen in haar dienst aanwijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 1.

 

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit toezicht kinderopvang in verband met Wet tijdelijke maatregelen covid-19.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 16 maart 2021.

De secretaris, N. van Waart

De burgemeester, G.G.J. Rensen