Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 117508Overige overheidsinformatieGemeente Grave – ontwerp omgevingsvergunning uitgebreide procedure - realiseren van nieuwbouw loft bovenop bestaand gebouw - Prinsenstal ongenummerd, Grave

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen.

Voor: het realiseren van nieuwbouw loft bovenop bestaand gebouw (zaaknr.: Z/20/263000)

Locatie: Prinsenstal ongenummerd Grave

kad. bekend gemeente Grave, (postcodegebied xxxx)

sectie B, nr. 01961

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 april 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de ontwerpbeschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de gemeente Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.