Gemeenteblad van Kaag en Braassem

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Kaag en BraassemGemeenteblad 2021, 115406Beschikkingen | afhandeling



Kennisgeving verleende omgevingsvergunning: het afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van de realisatie van een fruitboomgaard en windsingel, Vriezekoop 4 c te Leimuiden, W2021/068

 

Verzenddatum: 12 april 2021

Activiteit(en en afwijken van het bestemmingsplan

 

Procedure afwijken: art. 2.12-1a 2º Wabo (Buitenplans)

 

Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen, rapporten en overige stukken behorende bij de ingediende aanvraag omgevingsvergunning).

Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/InternetAfspraken voor het inzien en inhoudelijk vragen.

 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

---