Wet geluidhinder hogere waarden Noordeinde 65

Burgemeester en wethouders van Waddinxveen hebben het volgende besluit genomen:

Het vaststellen van hogere geluidswaarden voor Hogere waarde Noordeinde 65 Waddinxveen wegverkeerslawaai op de locatie Noordeinde 65 in Waddinxveen. Het besluit is genomen op 6 april.

De stukken liggen niet formeel ter inzage. U kunt het besluit en de daarbij behorende stukken op afspraak inzien bij de gemeente Waddinxveen. Dit kan vanaf 15 april 2021 tot en met 26 mei 2021.

Dit besluit is geregistreerd onder kenmerk 2019484319.

Bent u het niet eens met dit besluit?

Neem dan contact met ons op voor meer informatie of om uw vragen te stellen. U kunt bellen met 088-54 50 000. In het algemeen blijkt dat met een telefoontje veel kan worden verduidelijkt.

Komen we er dan toch niet uit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dit kan als u belanghebbende bent. Dit mag overigens ook direct, zonder eerst te bellen. Een bezwaarschrift kunt u indienen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is toegezonden of uitgereikt. Het besluit blijft ook bij het indienen van een bezwaarschrift gewoon geldig.

Uw bezwaarschrift kunt u sturen naar College van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, t.a.v. de commissie bezwaarschriften, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen.

U kunt uw bezwaarschrift ook indienen op de website van de gemeente. Dit doet u via www.waddinxveen.nl/bezwaar-maken. Op deze pagina staat uitgelegd hoe u online uw bezwaarschrift indient. U heeft hiervoor wel een DigiD of eHerkenning nodig.

Zet in elk geval in uw bezwaarschrift:

  • uw naam, adres en handtekening

  • de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt

  • een omschrijving en het kenmerk (nummer) van het besluit waartegen u bezwaar maakt

  • de redenen waarom u bezwaar maakt

  • indien mogelijk het telefoonnummer en e-mailadres waarop u bereikbaar bent

Om u sneller van dienst te kunnen zijn is het handig als u een kopie meestuurt van het besluit waartegen u bezwaar maakt.

Voorlopige voorziening

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een voorlopige voorziening te vragen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website https://digitaalloket.raadvanstate.nl/ voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Naar boven