Gemeenteblad van Grave

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveGemeenteblad 2021, 11208Overige overheidsinformatieGemeente Grave – ontwerp ingetrokken omgevingsvergunning uitgebreide procedure – stoppen met het houden van varkens - Prinsenhof 4, Gassel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen. 

Voor: Stoppen met het houden van varkens

Locatie: Prinsenhof 4 te Gassel

De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 12 januari 2021 gedurende zes weken ter inzage. U kunt de ontwerpbeschikking inzien bij de publieksbalie van de gemeente. Wij verzoeken u hiervoor een afspraak te maken, zodat wij u beter van dienst kunnen zijn. 

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen zienswijzen worden ingebracht. Deze moeten worden gericht aan ons college en worden verzonden aan de Omgevingsdienst Brabant Noord, Victorialaan 1, 5213 JG ’s-Hertogenbosch.