Gemeenteblad van Nijkerk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NijkerkGemeenteblad 2021, 110136Overige overheidsinformatieGemeente Nijkerk - Besluitenlijst raadsvergadering 25 maart 2021

Raadzaal Stadhuis Nijkerk / via videobellen, aanvang 19.30 uur

Aanwezig: De voorzitter: G.D. Renkema; de griffier: A.G. Verhoef-Franken; de leden: T.J. Blankesteijn (CDA), A.M. Boer (ChristenUnie-SGP), H.J. Bokkers (CDA), J.C. Doppenberg (VVD), F.G. van Drie-Davelaar (CDA), M. van Elteren (De Lokale Partij), J. van Heugten (PRO21), R.A.W. Horst (De Lokale Partij), A. Klompenhouwer (De Lokale Partij), M.T. Lanting-van Rhee (ChristenUnie-SGP), J.J. Lok (ChristenUnie-SGP), P.M.C. van Loozen (De Lokale Partij), I.H. Moes (PRO21), J.B. Nijeboer-van Dijk (VVD), D. Palm (ChristenUnie-SGP), J. van Putten (ChristenUnie-SGP), H. Rozema (ChristenUnie-SGP), R.J.L.M. Ruesen (PRO21), J. van Ruler (CDA), N.G. Staal (VVD), H.W. Stuive (CDA), B. Veldhuizen (CDA), B.H. Verbeek (PRO21), L.J.M. de Wals (PRO21), J.W.J. Weel (CDA), P.M. van de Weijer-Feuerstein (CDA), B. van der Woerd (VVD); de wethouders: N. Aboyaakoub-Akkouh, M. Broekman-van der Pers, H.L. Dijksterhuis, W. Oosterwijk. Afwezig: -

1. Opening en vaststelling agenda

- De voorzitter opent de vergadering; deze vindt plaats via videobellen.

- De voorzitter leest de namen van de raadsleden en van de wethouders op. Allen bevestigen hun aanwezigheid. De voorzitter constateert dat zij via beeld en geluid aanwezig zijn.

- Bij agendapunt 4 ‘Schetsontwerp en krediet voor verbouw en inrichting Van ’t Hoffstraat 24 te Nijkerk tot gemeentehuis’ heeft de raad een gewijzigd voorstel ontvangen.

- Daarnaast heeft de raad een voorstel ontvangen ‘Gedeeltelijke opheffing geheimhouding stukken ontwikkelingen Havenkom en beslissing op bezwaar van ABZ Diervoeding (2021-028)’. Dit wordt agendapunt 8a, behandeling zonder debat.

- De gewijzigde agenda wordt vastgesteld.

2. Vragenuurtje (artikel 35 Reglement van Orde)

Geen aanmeldingen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen (2021-018)

De raad besluit de afdoening van de ingekomen stukken en mededelingen conform voorstel vast te stellen.

MET DEBAT

4. Schetsontwerp en krediet voor verbouw en inrichting Van ’t Hoffstraat 24 te Nijkerk tot gemeentehuis (2021-009)

De heer Van Ruler (CDA) dient een motie ‘Varianten gemeentehuis in.

Het verzoek aan het college is om:

1. Het functioneel programma van eisen en het meerjarenonderhoudsplanning als uitgangspunt voor de opstelling van een voorlopig ontwerp te nemen, waarbij wordt beoordeeld of eisen anders en/of soberder kunnen worden uitgevoerd, dan wel kunnen vervallen, om zo kosten te besparen.

2. De verschillende varianten die voortvloeien uit het onder 1 genoemde verzoek in beeld te brengen, de functionele en financiële consequenties per variant transparant te maken en te onderbouwen en deze aan de raad voor te leggen zodat de raad keuzes kan maken.

3. Deze varianten tevens af te zetten tegen de eerder geraamde verbouwingskosten zoals genoemd in het raadsbesluit van 21 november 2019 en die onderdeel uitmaken van variant A in de bijlage 3 bij het huidige raadsvoorstel.

4. Per variant toe te lichten welke investeringen noodzakelijk zijn die los staan van de verhuizing, vanwege bijvoorbeeld thuiswerken en de beveiliging van medewerkers en gebouw.

De motie wordt mede ingediend door de mevrouw Lanting (ChristenUnie-SGP), mevrouw Moes (PRO21), de heer Van der Woerd (VVD) en de heer Klompenhouwer (De Lokale Partij).

Dit is motie 4.1.

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Het functioneel programma van eisen als uitgangspunt voor de opstelling van een voorlopig ontwerp te nemen.

2. Het college te verzoeken om te komen met een verdere onderbouwing van het programma van eisen en de meerjarenonderhoudsplanning met daarin varianten van verschillende financiële omvang. Gelet op de financiële situatie van de gemeente zal hierbij gestreefd worden om tot een kwalitatief goed maar zo kostenefficiënt mogelijk plan te komen.

3. Nieuwbouw van een raadzaal op de 1e verdieping als uitgangspunt te nemen voor de opstelling van een voorlopig ontwerp.

4. Een uitbreiding van de begane grond met 85 m2 te betrekken bij de verdere onderbouwing van het programma van eisen zoals genoemd onder punt 2.

5. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor de opstelling van een voorlopig en een definitief ontwerp van € 500.000 en dit te dekken door de vrijval van de stelpost kapitaallasten van € 242.000 in 2021 en een onttrekking aan de reserve faciliterende zaken van € 258.000.

Vervolgens vindt besluitvorming over Motie 4.1 (Varianten gemeentehuis) plaats.

De motie wordt unaniem aangenomen.

5. Financiële kaderstelling bouwplan Kerkplein, Nijkerk (2021-010)

De fracties beraadslagen in eerste termijn over het voorstel. Uit de beraadslagingen komt naar voren dat er een nadere cijfermatige en juridische onderbouwing gevraagd wordt ten aanzien van de parkeerplaatsen. Het college wordt gevraagd met een aangepast voorstel te komen.

Het voorstel wordt nu van de agenda afgevoerd.

ZONDER DEBAT

6. Startbesluit ‘Toepassen gemeentelijke coördinatieregeling Slichtenhorsterweg 14 en naastgelegen perceel’ (2021-013)

De raad besluit unaniem en conform voorstel toepassing te geven aan de ‘Gemeentelijke coördinatieregeling’ ex artikel 3.30 Wro voor de voorbereiding en bekendmaking van het bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen met betrekking tot Slichtenhorsterweg 14 en het naastgelegen perceel (NKK01 sectie M 744).

7. Vaststellen bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Hofstee, Doornsteeg (2021-014)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Het bestemmingsplan Doornsteeg De Hofstee, gewijzigd vast te stellen;

2. Af te zien van het vaststellen van een exploitatieplan;

3. Het beeldkwaliteitsplan De Hofstee, Doornsteeg ongewijzigd vast te stellen als welstandsnota in de zin van de Woningwet voor het gebied waarvoor het bestemmingsplan De Hofstee, Doornsteeg zal gelden;

4. Het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan De Hofstee, Doornsteeg elektronisch bekend te maken in het gemeenteblad en gelijktijdig in werking te laten treden met het bestemmingsplan De Doornsteeg De Hofstee.

8. Ontslag en benoeming twee leden rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand (2021-019)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. Mevrouw F.T. van de Vlierd en de heer J. Scheltinga eervol ontslag te verlenen per 21 april 2021 als lid van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand;

2. Mevrouw J.T. Versteegh en de heer J.C.T.M. Doorakkers met ingang van 21 april 2021 te benoemen tot lid van de rekenkamercommissie Vallei en Veluwerand.

8a. Gedeeltelijke opheffing geheimhouding stukken ontwikkelingen Havenkom en beslissing op bezwaar van ABZ Diervoeding (2021-028)

De raad besluit unaniem en conform voorstel:

1. De geheimhouding van de vergaderstukken van het besloten gedeelte van de vergaderingen van de raadscommissie van 6 september 2018 en 20 september 2018 en de raadsvergaderingen van 4 oktober 2018, 21 februari 2019 en 18 april 2019 met als onderwerp ‘stand van zaken Havenkom fase 1 en fase 2’ op bepaalde onderdelen op te heffen.

2. Het bezwaar van ABZ Diervoeding van 12 juni 2020 gedeeltelijk gegrond te verklaren en bezwaarde hierover te berichten conform bijgevoegde conceptbrief.

3. Over te gaan tot vergoeding van de proceskosten aan ABZ Diervoeding voor het bijwonen van de hoorzitting (1 punt, conform het Besluit proceskosten bestuursrecht).

MET DEBAT

9. Situatie rondom Coronacrisis

Het college heeft de raad in de afgelopen periode schriftelijk geïnformeerd over de situatie in de gemeente met betrekking tot de coronacrisis. Tijdens de raadsvergadering is de actuele stand van zaken toegelicht. Vervolgens gaf elke fractie een korte algemene reactie en zijn er vragen gesteld.

10. Ter kennisname: besluitenlijst 18 februari 2021

De besluitenlijst wordt voor kennisgeving aangenomen.

11. Sluiting

De raadsvergadering wordt om 21.50 uur gesloten.

Opgesteld te Nijkerk op 25 maart 2021,

De griffier, A.G. Verhoef-Franken

de voorzitter, mr. drs. G.D. Renkema