Gemeenteblad van Best

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BestGemeenteblad 2021, 10868Overige overheidsinformatieOpenbare bekendmaking toegepaste bestuursdwang aanhanger

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een voertuig permanent gestald stond aan de Jan Pietersz. Coenstraat ter hoogte van nummer 40 te Best. Het betreft een groenkleurige aanhanger, met daarin bouwafval opgeslagen. De aanhanger is niet voorzien van kenteken.

 

Ingevolge artikel 5.6, eerste lid, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening 2018 was het verboden een voertuig dat voor recreatie of anderszins voor andere dan verkeersdoeleinden (zoals een bouwkeet en aanhanger) wordt gebruikt, langer dan drie achtereenvolgende dagen te plaatsen of te hebben op een door het college aangewezen weg, waar dit naar zijn oordeel buitensporig is met het oog op de verdeling van beschikbare parkeerruimte of schadelijk is voor het uiterlijk aanzien van de gemeente.

Handhaving

Vanwege de belangen voor de omgeving en mogelijk vandalisme is besloten om handhavend op te treden tegen de aanwezige aanhangwagen.

Op grond van artikel 5:4, 5:21 en 5:31, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) juncto artikel 125 van de Gemeentewet zijn wij bevoegd tot het toepassen van (spoedeisende) bestuursdwang.

Aangezien de eigenaar van de genoemde aanhangwagen niet bij ons bekend is, maken wij middels deze publicatie bekend dat op 11 december 2020 (spoedeisende) bestuursdwang is toegepast en dat de aanhanger van de openbare weg is verwijderd. De aanhanger wordt gedurende 13 weken opgeslagen op de werf van de gemeente Best. Tegen betaling van de bestuursdwangkosten kan de eigenaar de aanhanger binnen de genoemde termijn ophalen.

 

19 januari 2021,

Burgemeester en wethouders van Best