Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 107793Plannen | overigGemeente Vaals - vaststelling wijzigingsplan - Vijlenstraat 50, Vaals

VASTSTELLING WIJZIGINGSPLAN

Het College van Burgemeester en Wethouders maken bekend zij tijdens de vergadering van 30-3-2021 heeft vastgesteld:

Het wijzigingsplan Vijlenstraat 50 (collegebesluit nr. 20.0009168).

Inwerkingtreding: 21 mei 2021

Inzage

Het vaststellingsbesluit en het wijzigingsplan met de daarop betrekking hebbende stukken liggen voor iedereen met ingang van 9 april 2021 tot en met 21 mei 2021 digitaal ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vaals.nl.

Beroep

Beroep tegen het besluit kan worden ingesteld door een belanghebbende die binnen de in de wet gestelde termijn een zienswijze naar voren heeft gebracht omtrent het ontwerpwijzigingsplan. Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht op het ontwerpwijzigingsplan, kunnen ook beroep instellen. Belanghebbenden die geen zienswijze hebben ingediend, kunnen toch een beroep instellen tegen het wijzigingsplan.

Eventuele beroepen dienen te worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage

Informatie over het instellen van beroep treft u aan op www.raadvanstate.nl.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken. Deze beroepstermijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

Ingevolge artikel 3.8 lid 5, van de Wet ruimtelijke ordening treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking totdat op dat verzoek is beslist.