Gemeenteblad van Eijsden-Margraten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Eijsden-MargratenGemeenteblad 2021, 104533Overige overheidsinformatieKennisgeving Wet geluidhinder Uitgebreide voorbereidingsprocedure Karreweg fase II Sint Geertruid

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten maken bekend dat het volgende besluit is genomen:

Ontwerp besluit hogere waarde

Voor de bestemmingsplanwijziging: ‘Woningbouwontwikkeling Karreweg fase II, Sint-Geertruid’ gemeente Eijsden-Margraten.

Inzage

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen ter inzage van 8 april 2021 tot en met 19 mei 2021 in het gemeentehuis van Eijsden-Margraten. Voor inzage en nadere informatie kunt u contact opnemen met het KlantContactCentrum, telefoonnummer 043 458 8488. In verband met de huidige maatregelen rondom het coronavirus kunnen we u de stukken digitaal aanbieden. Neem hiervoor contact op met het KlantContactCentrum.

Rechtsbescherming

Belanghebbenden kunnen met betrekking tot het ontwerpbesluit tijdens de inzagetermijn schriftelijke of mondelinge zienswijzen inbrengen. Schriftelijke zienswijzen dient u te sturen naar Burgemeester en Wethouders van de gemeente Eijsden-Margraten, Amerikaplein 1, 6269 DA Margraten onder vermelding van het zaaknummer. Als u mondelinge zienswijzen naar voren wilt brengen, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor einde inzagetermijn contact op te nemen met de heer F. Daemen, telefoon 043-4588488.

Eijsden-Margraten, 7 april 2021

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten

De secretaris, Mari-An Gerits

De burgemeester, Dieudonné Akkermans