Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 1041Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 22 december 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 22 december 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Collegevoorstel vaststellen Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 202

Het college heeft de 'Leidraad Invordering gemeentelijke belastingen 2020' vastgesteld.

 

DVO Vught milieustraat Haaren

Het college heeft ingestemd met de dienstverleningsovereenkomst ‘Milieustraat Haaren’. Hierin staan afspraken met de gemeente Vught over o.a. tarieven, openingstijden en de verdeling van de kosten en baten.

 

Collegevoorstel principemedewerking Haarenseweg 1, Oisterwijk

Het college heeft besloten om onder voorwaarden principemedewerking te verlenen aan het verzoek voor de realisatie van een zorgvilla met ten hoogste 24 zorgeenheden aan de Haarenseweg 1 in Oisterwijk.

 

Collegevoorstel bruikleenovereenkomst brandweerkazerne Haaren

Het college heeft besloten om een bruikleenovereenkomst met de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant aan te gaan t.b.v. het gebruik van de brandweerkazerne in Haaren.

 

Gecombineerd principeverzoek woningbouw Raadhuisstraat 1 in Moergestel en detailhandel Haarenseweg ong. in Oisterwijk.

Het college heeft besloten om de voormalige supermarktlocatie aan de Raadhuisstraat 1 in Moergestel aan te wijzen als kansrijke woningbouwlocatie en géén medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van een detailhandelslocatie aan de Haarenseweg ong. in Oisterwijk.

 

Maatregelenpakket COVID-19

Het college heeft ingestemd met het maatregelenpakket COVID-19. Hiermee wordt besloten dat het college coulant omgaat met het terugvorderen van subsidies. Het college zal geen huur kwijtschelden, maar wel betalingsregelingen treffen. Daarnaast zal het college de raad begin 2021 voorstellen om geen precariobelasting terrassen voor 2021 te heffen en een “corona fonds 2020-2021” in te stellen. Hiermee komt de gemeente tegemoet aan de financiële problemen die diverse instellingen ervaren vanwege extra kosten of gederfde inkomsten door COVID-19. Het college informeert de raad over het maatregelenpakket COVID-19 met een raadsinformatiebrief.

 

Ruimte voor ruimtekavels bij ‘t Stokske, Moergestel

Het college heeft besloten in principe medewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan om drie ruimte voor ruimtekavels te realiseren ter plaatse van bebouwingsconcentratie ’t Stokske.

 

Collegevoorstel Raadsinformatiebrief toezichtoordeel van de provincie Noord-Brabant op het Informatie- en Archiefbeheer 2020

Het college heeft besloten De raad te informeren over het toezichtoordeel van de provincie Noord-Brabant op het informatie- en archiefbeheer 2020.