Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 1039Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 15 december 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 15 december 2020 de volgende besluiten genomen:

Collegevoorstel afwijking bijhouding geometrische basisregistraties

Het college heeft besloten af te wijken van het inkoop- en aanbestedingsbeleid bij het aangaan van twee raamovereenkomsten met VGI-Support. Dit met betrekking tot het bijhouden van geometrische basisregistraties in verband met de komst van een deel van de gemeente Haaren naar de gemeente Oisterwijk.

 

Collegevoorstel verzoek GS ontheffing Interim Omgevings Verordening (IOV)

Het college heeft besloten het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant te vragen om ontheffing van de instructieregels ten behoeve van het bestemmingsplan ‘Verplaatsing De Reebok’.

 

Collegevoorstel hardheidsclausule Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz)

Het college heeft besloten een hardheidsclausule Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) vast te stellen om te voorkomen dat de regeling (te vroeg) moet worden gestopt als gevolg van de coronamaatregelen.

 

Collegevoorstel raadsinformatiebrief consequenties uitrol 5G in de gemeente Oisterwijk

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over de consequenties van de uitrol van 5G in de gemeente Oisterwijk en zet deze brief door naar de raad.

 

Collegevoorstel Bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer PFAS

Het college heeft besloten de Bodemkwaliteitskaart PFAS en bijbehorende Nota bodembeheer PFAS vast te stellen. Door de vaststelling wordt het mogelijk om grond te verzetten zonder dat aanvullend PFAS-onderzoek noodzakelijk is (kostenbesparend) en waarbij geen sprake is van risico’s voor de gezondheid en het ecosysteem. Bouw- en civiele projecten kunnen daardoor weer versneld worden uitgevoerd.

 

Collegevoorstel Prinses Irenestraat 9 Moergestel

Het college heeft besloten in te stemmen met de beantwoording van de ingediende zienswijze in de Nota van zienswijzen en een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan voor de vestiging van een medisch kinderdagverblijf op het perceel Prinses Irenestraat 9 in Moergestel. 

 

Collegevoorstel Tweede wijziging van de Legesverordening 2021

Het college heeft 'de tweede wijziging van de Legesverordening 2021' vastgesteld.

 

Collegevoorstel bekostiging migratie digitale bestanden van BHIC naar RAT

Het college heeft besloten om de migratie van digitale bevolkingsregisters van gemeente Haaren van het BHIC naar het RAT te bekostigen.

 

Collegevoorstel Ontwerp BP RvR Molenbaan

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Molenbaan Oisterwijk’, dat voorziet in de uitbreiding van de 7 ruimte voor ruimte woningbouwkavels naar totaal 19 ruimte voor ruimte woningbouwkavels aan de Molenbaan te Oisterwijk.

 

Collegevoorstel verlenging huurovereenkomst Staalbergven

Gemeente Oisterwijk en Natuurmonumenten hebben overeenstemming bereikt over de verlenging van één jaar van de huurovereenkomst van het Staalbergven.

 

Herbestemming Oostelvoortjes 19, Moergestel

Het college heeft besloten in principe, maar onder voorwaarden, medewerking te verlenen aan een passende herbestemming van het gemengd (agrarisch) bedrijf aan de Oostelvoortjes 19 in Moergestel.

 

Collegevoorstel samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte

Het college heeft ingestemd met de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente Oisterwijk en de Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte.

 

Beroep tegen herziening BP Buitengebied Haaren herziening 2020

Het college heeft besloten beroep aan te tekenen tegen de herziening van het Bestemmingsplan Buitengebied Haaren.