Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2021, 102208Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Verbindingsweg ongenummerd te Zeeland; het uitbreiden van permanente teeltondersteunende voorzieningen voor een termijn van ten hoogste 10 jaar (aanvraag ontvangen op 11 maart 2021)

Rijksweg 46, 5374 RB Schaijk; het uitbreiden van een opslag en een magazijn van een restaurant (aanvraag ontvangen op 15 maart 2021)

Scherpenberg 1, 5411 SX Zeeland; het bouwen van een fietsenberging (aanvraag ontvangen op 15 maart 2021)

Maalstoel 2, 5374 JL Schaijk; het bouwen van een overkapping (aanvraag ontvangen op 15 maart 2021)

Egbert Dekkershof ongenummerd te Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen op 17 maart 2021)

Brand 75, 5411 RW Zeeland; het verbouwen van een penitentiaire inrichting/centrum voor forensisch psychiatrische zorg (aanvraag ontvangen op 21 maart 2021)

Melkpad 32, 5411 GA Zeeland; het maken van een dakkapel aan de voorzijde van de woning (aanvraag ontvangen op 22 maart 2021)

Ontvangen sloopmeldingen:

Pastoor van Winkelstraat 65, 5374 BH Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van schuren en een bijgebouw (melding ontvangen op 11 maart 2021)

Zandstraat 6, 5374 NB Schaijk; het slopen van een garage en een overkapping (melding ontvangen op 14 maart 2021)

Kreitsberg 15, 5411 RH Zeeland; het verwijderen van de asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen op 17 maart 2021)

Brand 75, 5411 RW Zeeland; het gedeeltelijk slopen van een gevel (melding ontvangen op 21 maart 2021)

Rector van Gerwenstraat 13, 5411 EH Zeeland; het afvoeren van enkel delen voormalige asbesthoudende dakbedekking (melding ontvangen op 24 maart 2021)

Van der Heijdenstraat 3, 5374 BW Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende materialen uit de woning (melding ontvangen op 24 maart 2021)

Weversweg 7, 5411 RX Zeeland; het slopen van alle voormalige stallen, het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking, het verwijderen van losse asbesthoudende dakbedekking (gelegen naast een stal) en het verwijderen van asbesthoudende materialen (melding ontvangen op 24 maart 2021)

Kerkstraat 56a, 5411 BA Zeeland en Kerkstraat 58, 5411 BC Zeeland; het slopen van een voormalig horecapand met asbesthoudende materialen (aanvullende melding in verband met nog nader aangetroffen asbest) (melding ontvangen op 26 maart 2021)

Ontvangen meldingen lozingsbesluit:

Egbert Dekkershof 2 tot en met 16 (even) en 20 tot en met 30 (even) in Zeeland, 5411 LZ Zeeland; het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem voor 14 woningen (melding deel 2/2) (melding ontvangen op 10 maart 2021)

Egbert Dekkershof (naast 16) te Zeeland; het melden van het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem ten behoeve van een woning (melding ontvangen op 10 maart 2021)

Ontvangen milieumeldingen:

Hoefslag 4, 5411 LS Zeeland; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen (het bouwen van een extra opslagvoorziening) van een bedrijf (melding ontvangen op 22 maart 2021)

Willibrordusweg 14, 5374 NG Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het veranderen van een agrarisch bedrijf (melding ontvangen op 22 maart 2021)

Rijksweg 33, 5374 RA Schaijk; het melden in het kader van het Activiteitenbesluit van het starten van een bedrijf (melding ontvangen op 23 maart 2021)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Kapelanieplein 30 32 en 34, 5374 BX Schaijk; het gewijzigd uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor het bouwen van een torengebouw met een winkel en twee appartementen (de wijziging betreft het realiseren van een extra lift en een andere woningindeling in combinatie met het wijzigen van twee raampartijen (vergunning verzonden op 25 maart 2021)

Brand 24, 5411 PB Zeeland; het plaatsen van 30 zonnepanelen op een agrarisch perceel (vergunning verzonden op 26 maart 2021)

Huisnummerbesluiten:

Hernummering nummeraanduiding:

Europaplein 2o, 5374 BM Schaijk in:

Europaplein 2v, 5374 BM Schaijk; ten behoeve van een bestaand appartement.

Dit besluit tot hernummering van de nummeraanduiding is verzonden op 26 maart 2021.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de omgevingsvergunningen en tegen het huisnummerbesluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.