Gemeenteblad van Vijfheerenlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VijfheerenlandenGemeenteblad 2020, 93573Overige besluiten van algemene strekkingJaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Uitvoeringsprogramma 2020 gemeente Vijfheerenlanden

Beslispunten

  • 1.

    In te stemmen met het Jaarverslag 2019 Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) en Uitvoeringsprogramma 2020.

  • 2.

    De raad met een raadsinformatiebrief te informeren.

     

 

Inleiding

Op grond van artikel 7.3. van het Besluit omgevingsrecht (Bor) stelt het college het VTH-jaarverslag en uitvoeringsprogramma vast. Dit wordt o.g.v. artikel 7.3. lid 4 bekendgemaakt aan de gemeenteraad. Deze nota is een deelresultaat van een product van de samenwerking van de Utrechtse gemeenten. Samenwerking vindt oa plaats op het gebied van de VTH-taken. Samengewerkt wordt door de beide omgevingsdiensten (ODRU en RUD), Veiligheidsregio Utrecht (Vru), provincie Utrecht en alle gemeenten binnen de Provincie Utrecht. Deze regionale werkgroep houdt ook periodiek contact met de regisseur handhaving van de Provincie Utrecht, de contactfunctionarissen Interbestuurlijk toezicht (IBT). Door een optimale samenwerking wordt qua vorm, inhoud en aanpak gestreeft naar een gelijkluidend VHT-beleid, -uitvoeringsprogramma en -jaarverslag. Dit vergemakkelijkt ook de samenwerking in de regio met externe partners. Door de VTH-beleidsadviseur wordt actief geparticipeerd en bijgedragen aan deze samenwerking.