Gemeenteblad van Zeewolde

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeewoldeGemeenteblad 2020, 8842Overige besluiten van algemene strekkingGemeente Zeewolde, kennisgeving vaststelling bodemkwaliteitskaart

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde maakt bekend dat zij op 7 januari 2020 onder voorbehoud heeft besloten de vernieuwde bodemkwaliteitskaart vast te stellen. Het college heeft de gemeenteraad hiervan op 7 januari 2020 met een openbare kennisgeving in kennis heeft gesteld, met de mogelijkheid binnen een week te reageren. De raad heeft geen opmerkingen of bedenkingen ingebracht.

Derhalve is het besluit van het college op 15 januari 2020 van kracht geworden en daarmee is de vernieuwde bodemkwaliteitskaart vastgesteld.

De vernieuwde bodemkwaliteitskaart treedt in werking op de dag na deze bekendmaking.

 

Toelichting

Op 8 juli stuurde de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat het Tijdelijk Handelingskader PFAS naar de Tweede Kamer. Als gevolg hiervan werd per 1 oktober 2019 onze bodemkwaliteitskaart onbruikbaar wegens het ontbreken van informatie over PFAS.

De gemeente Zeewolde heeft samen met de gemeenten Almere, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en de provincie Flevoland de provinciebrede bodemkwaliteitskaart aan laten vullen met informatie over PFAS. Deze kaart is gereed. In deze provinciebrede bodemkwaliteitskaart is de achtergrondkwaliteit van de bodem, inclusief PFAS, vastgesteld. Hierdoor wordt hergebruik van grond op basis van deze kaart weer mogelijk en is veel minder bodem- en grondonderzoek nodig.

 

De vastgestelde bodemkwaliteitskaart is als bijlage bij deze bekendmaking gevoegd.

 

Beroep instellen

Op grond van artikel 49 van het Besluit bodemkwaliteit kan tegen dit besluit binnen zes weken na deze bekendmaking beroep worden ingesteld bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Algemene Kamer

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Zeewolde, 14 januari 2020