Gemeenteblad van Cranendonck

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CranendonckGemeenteblad 2020, 88261Beschikkingen | afhandelingBesluit omgevingsvergunning perceel Dr. Ant. Mathijsenstraat ong. Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F nummers 3428, 4133, 5096 en 5223,

De gemeente heeft op 1 april 2020 een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer OV 19012 voor het bouwen van een gebouw ten behoeve van de Jumbo locatie Budel op het perceel Dr. Ant. Mathijsenstraat ong. Budel, kadastraal bekend als gemeente Budel, sectie F nummers 3428, 4133, 5096 en 5223. De vergunning is verleend. Het besluit betreft de volgende onderdelen:

Bouwen

Uitvoeren van werken of werkzaamheden

Procedure

Omdat toepassing is gegeven aan de coördinatieregeling van artikel 3.30 Wro worden de besluiten voor deze omgevingsvergunning, het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan “Jumbo Dr. Ant. Mathijsenstraat”, en de maatwerkvoorschriften de mogelijkheid van beroep als één gezien. Tegen deze besluiten kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door degene die tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen de ontwerp besluiten. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Daarnaast kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan en/of de ontwerp omgevingsvergunning en/of het ontwerpbesluit hogere waarden geluid naar voren te brengen. Tegen onderdelen in het bestemmingsplan die de gemeenteraad gewijzigd heeft vastgesteld en tegen de wijzigingen die burgemeester en wethouders hebben aangebracht bij de vaststelling van de omgevingsvergunning, kan elke belanghebbende beroep instellen.

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage. Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten die het betreft niet in werking voordat op het verzoek is beslist.