Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 85091Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening - Vaststelling bestemmingsplan Snelfietsroute Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 12 maart 2020 het bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Nistelrode’ ongewijzigd is vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Tussen Oss en Veghel wordt een snelfietsroute (F50) aangelegd. Voor het traject van Nistelrode naar Uden is bij de rotonde Noorderbaan/Weijen in Nistelrode voor de verkeersveiligheid van de fietsers een ongelijkvloerse oversteek in de vorm van een fietstunnel nodig. De tunnel is niet geheel gesitueerd binnen de bestemming ‘Verkeer’ van het vigerende bestemmingsplan, maar binnen de bestemming Groen’. Dit wordt nu aangepast.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 9 april 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPSNELFIETSROUTE-vg01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die rea-geert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de be-roepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 8 april 2020