Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 75162Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Landweer ongenummerd te Zeeland; het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw (aanvraag ontvangen 9 maart 2020)

De Kuipersweg 9, 5411 RC Zeeland; het wijzigen van het stalsysteem van een pluimveehouderij naar emissiearm (aanvraag ontvangen 9 maart 2020)

Runstraat 3a, 5374 AA Schaijk; het wijzigen van de bestemming “bedrijfswoning” naar “burgerwoning” en het splitsen van deze woning tot 2 woningen (aanvraag ontvangen 10 maart 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Kennedyplein 12, 5375 BA Reek; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 11 maart 2020)

Bossestraat 22, 5374 HT Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende dakbedekking van een bijgebouw (melding ontvangen 11 maart 2020)

Ontvangen intrekkingsverzoek:

Hoefkens 3, 5411 RD Zeeland; het verzoek tot het intrekken van de op 18 maart 2015 verleende vergunning (HZ-2013-0177) en de op 27 november 2013 ingediende milieumelding (MM-2013-0009) voor een OBM-Activiteit met betrekking tot een pluimveehouderij (intrekkingsverzoek ontvangen 9 maart 2020)

Burgemeester Schoutenstraat 30, 5374 HC Schaijk; het aanleggen van een inrit (aanvraag ingetrokken d.d. 12 maart 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Kerkstraat 97, 5411 CK Zeeland; het verbouwen van de woning (vergunning verzonden 10 maart 2020)

Monseigneur Borretstraat 56, 5375 AC Reek; het realiseren van een tijdelijke (voor een periode van maximaal 10 jaar) Aldi-supermarkt met bijbehorende terreininrichting (vergunning verzonden 11 maart 2020)

Weegbree 22, 5411 GJ Zeeland; het plaatsen van een erfafscheiding (vergunning verzonden 12 maart 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Bernestraat 1, 5374 PE Schaijk; het tijdelijk wijzigen van het gebruik (planologisch) van een meubelfabriek naar een zonnepanelenopslag met kantoor. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 26 april 2020 moet er een beslissing worden genomen. Dit besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 11 maart 2020.

Huisnummerbesluiten:  

Vaststelling nummeraanduiding:

Monseigneur Borretstraat 56, 5375 AC Reek; ten behoeve van een Aldi-supermarkt.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 12 maart 2020.

Het huisnummer wordt ingetrokken uiterlijk 10 jaar na de dag van besluitdatum van de verleende omgevingsvergunning voor de realisatie van de tijdelijke Aldi-supermarkt of zoveel eerder als de tijdelijke Aldi-supermarkt niet meer in gebruik is.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen, tot verlenging van de afhandelingstermijn en tot vaststelling van de nummeraanduiding kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen”→ gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.