Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 68890Plannen | ruimtelijkWet ruimtelijke ordening – Vastgesteld bp Donzel ong. Nistelrode

Burgemeester en wethouders maken bekend dat in de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2020 het bestemmingsplan ‘Donzel ong. Nistelrode’ (naast 21) ongewijzigd is vastgesteld. Tevens besloot de raad geen exploitatieplan voor het bestemmingsplan vast te stellen.

Inhoud

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat het westelijke gedeelte van het perceel, dat nu tuin is, gebruikt kan worden voor het bouwen van één woning.

Inzage

Het bestemmingsplan ligt met ingang van 19 maart 2020 gedurende 6 weken op afspraak ter inzage in het gemeentehuis aan De Misse 6 te Heesch. Het plan is digitaal raadpleegbaar en te downloaden via de websites www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1721.BPDonzelongNTRD -vg01).

Beroepsmogelijkheid

Binnen de termijn van inzage kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep instellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen.

Reageren

In een schriftelijke reactie moeten staan: de datum, de naam en het adres van degene die reageert, een omschrijving van het onderwerp, de reden waarom u bezwaar/zienswijze/bedenking indient en uw handtekening.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit en daarmee het bestemmingsplan treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het bestemmingsplan niet in werking voordat op dit verzoek is beslist.

Heesch, 18 maart 2020