Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2020, 68406Plannen | ruimtelijkOmgevingsvergunning ‘Postweg 98 te Lunteren’

Zaakcode 2019W1289

U kunt de omgevingsvergunning met buitenplanse afwijking van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3° Wabo) ‘Postweg 143-145 te Lunteren’, met nummer NL.IMRO.0228.BP2020AGBG0001-0201-Lunteren Postweg 98, en de daarbij behorende stukken van donderdag 19 maart 2020 tot en met woensdag 29 april 2020 (digitaal) inzien bij de balie Bouwen, Wonen en Milieu in Raadhuis Publiekszaken, Raadhuisplein 3 in Ede. Voor openingstijden zie www.ede.nl/openingstijden. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen naar het nummer (088) 116 9900.

 

Onder gerelateerde informatie op deze pagina vindt u een directe link naar het plan, hiermee wordt u doorgeleid naar de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl waar u het plan kunt inzien.

 

Gebied en gevolg

Het gebied waar dit plan over gaat ligt ten westen van Rijksweg A30, zo’n 600 meter ten westen van de bebouwde kom van Lunteren. Het plan betreft een vormwijziging van het bouwvlak zodat de nieuwe bedrijfswoning op de gewenste plaats gebouwd kan worden.

 

Beroep

Bent u belanghebbende? Dan kunt u tijdens de inzageperiode schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank Gelderland. Dit kan alleen wanneer u op tijd een zienswijze op het ontwerpbesluit heeft ingediend, of aan kunt tonen dat u hiertoe redelijkerwijs niet in staat bent geweest. Daarnaast kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de rechtbank Gelderland. Zonder dat verzoek treedt het vastgestelde besluit in werking direct na afloop van de beroepstermijn. Als naast het beroepschrift een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, dan treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Zowel het beroepschrift als het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u naar: rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33.