Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 63700Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 3 maart 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergadering van 3 maart 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Leren en ontwikkelen binnen de gemeente Oisterwijk

Het college heeft besloten kennis te nemen van de aanpak ‘leren en ontwikkelen binnen de gemeente Oisterwijk’.

 

Aanpassen mandaatbesluit OMWB

Het college heeft besloten het mandaatbesluit OMWB inzake toezicht- en handhavingstaken aan te passen.

 

Ontwerpwijzigingsplan Schoolstraat 1

Het college heeft besloten in te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan voor het juridisch-planologisch mogelijk maken van 3 appartementen voor de huisvesting van (jong)volwassenen met een (verstandelijke) beperking in het pand aan Schoolstraat 1 in Oisterwijk.

 

Lopende aanvragen huisvesting arbeidsmigranten gemeente Haaren

Het college heeft besloten in te stemmen met de verstrekking van vergunningen door de gemeente Haaren voor de huisvesting van arbeidsmigranten in Haaren op tijdelijke basis tot 1-1-2022. Na de gemeentelijke herindeling worden de vergunningen opnieuw beoordeeld op basis van het dan geldende beleid van gemeente Oisterwijk.

 

Raadsinformatiebrief boomwortelproblematiek

Het college heeft ingestemd met de raadsinformatiebrief over boomwortelproblematiek en bijbehorende oplossingsrichtingen. De brief geeft aan dat de focus meer zal liggen op structurele verbeteringen en minder op de incidentele meldingen. De beperkte financiële middelen moeten ook worden ingezet t.b.v. die structurele oplossingen.

 

Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023 ‘Met gezond verstand’ en Preventie- en handhavingsplan alcohol 2020-2023

Het college heeft besloten de raad een voorstel te doen tot het opnemen van een aanvullende tekstpassage over het onderwerp dementie in de Regionale nota publieke gezondheid 2020-2023

 

Wegwerpplastic

Het college informeert de raad met een raadsinformatiebrief over het gebruik van wegwerplastic binnen de gemeentelijke organisatie en het ontmoedigen van het gebruik hiervan bij onze stakeholders.

Aangepast raadsvoorstel Startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten

Het college heeft besloten het aangepaste raadsvoorstel over de startnotitie beleid huisvesting arbeidsmigranten verzenden naar de raad voor behandeling in de raadsvergadering van 5 maart 2020.

Verklaring college uitlatingen raadslid Vulders

Het college heeft besloten een verklaring kenbaar te maken in verband met de recente uitlatingen van het raadslid Vulders.