Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BarneveldGemeenteblad 2020, 6337Plannen | overigkennisgeving Damweg II, partiële herziening Buitengebied 2012

KennisgevingOvereenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) geven burgemeester en wethouders kennis van het feit dat zij een partiële herziening voorbereiden voor het plangebied Damweg 53 in Zwartebroek. Het is de bedoeling om de locatie (voormalige paneermeelfabriek) te herontwikkelen, teneinde de realisatie van 7 woningen en een bedrijfsverzamelgebouw mogelijk te maken.

Op grond van artikel 1.3.1, tweede lid van het Bro wordt hier gemeld dat er op dit moment geen stukken ter inzage liggen en dat er over het plan in dit stadium geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen naar voren te brengen. Op dit moment worden ook nog geen onafhankelijke instanties in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over dit voornemen.

U vindt de officiële bekendmaking via https://zoek.officielebekendmakingen.nl of ga via www.barneveld.nl naar de bekendmakingen (in de rubriek ‘Over Barneveld’).

Voor vragen kunt u contact opnemen met het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving via telefoonnummer (0342) 495 335.

Barneveld, 9 januari 2020.