Gemeenteblad van Bernheze

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
BernhezeGemeenteblad 2020, 62142Overige besluiten van algemene strekkingRegeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Bernheze 2020

 

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bernheze,

gelet op:

- de artikelen 3.8 en 3.9 van de Wet basisregistratie personen;

- de Algemene verordening gegevensbescherming;

- de Verordening gegevensverstrekking basisregistratie personen Bernheze 2020;

 

besluit vast te stellen:

 

Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Bernheze 2020

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

- aangehaakte gegevens: in de gemeentelijke basisregistratie personen over de ingeschrevenen opgenomen gegevens anders dan ter uitvoering van de wet;

- authentiek gegeven: in de basisregistratie opgenomen gegeven dat op grond van artikel 1.6 van de wet als authentiek wordt aangemerkt;

- autorisatiebesluit: besluit als bedoeld in artikel 3.2 of artikel 3.3 van de wet;

- AVG: Algemene verordening gegevensbescherming;

- basisregistratie: basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de wet;

- basisregistratiesysteem: op geautomatiseerde wijze beheren van basisgegevens, die door meerdere applicaties in dezelfde definitie worden gebruikt;

- beheerder: functionaris die namens de verantwoordelijke is belast met de dagelijkse zorg voor de gemeentelijke basisregistratie en het beheer van het autorisatiebesluit voor overheidsorganen die een orgaan zijn van de gemeente;

- besluit: Besluit basisregistratie personen;

- bijhoudingsgemeente: de gemeente waarvan het college van burgemeester en wethouders op grond van artikel 1.4 van de wet verantwoordelijk is voor het bijhouden van de persoonslijst;

- centrale voorziening: het landelijk toepassingssysteem waarmee door de Minister uitvoering wordt gegeven aan de Wet;

- derde: elke natuurlijke persoon, niet zijnde een overheidsorgaan of een ingeschrevene en elke rechtspersoon die niet krachtens publiekrecht is ingesteld, noch met enig openbaar gezag is bekleed;

- gemeentelijke basisregistratie personen: geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens en aangehaakte gegevens over de bevolking van de gemeente Bernheze;

- gemeentelijke voorziening: gemeentelijk toepassingssysteem waarmee uitvoering wordt gegeven aan de Wet;

- ingeschrevene: degene ten aanzien van wie een persoonslijst in de basisregistratie is opgenomen;

- ingezetene: ingeschrevene, die zijn adres heeft in een gemeente in Nederland, op wiens persoonslijst niet het gegeven van zijn overlijden of van vertrek vanuit Nederland als actueel gegeven is opgenomen;

- inschrijfvoorziening: voorziening als bedoeld in artikel 2.64 van de wet;

- overheidsorgaan:

1° een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is

ingesteld, of

2° een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed;

- persoonslijst: het geheel van gegevens, bedoeld in artikel 2.7, eerste lid, en artikel 2.69, eerste lid, van de wet over één persoon in de basisregistratie;

- protocol: schriftelijke vastlegging van gegevensverstrekkingen uit de basisregistratie personen;

- verantwoordelijke: college van burgemeester en wethouders;

- Verordening: Verordening gegevensverstrekking basisregistratie

personen Bernheze 2020;

- Wet: Wet basisregistratie personen.

 

Artikel 2 Beheer van de gemeentelijke basisregistratie personen

1. Beheerder van de gemeentelijke basisregistratie personen is de domeinmanager KCC.

2. De beheerder is bevoegd nadere invulling te geven aan de verstrekking van gegevens aan organisatieonderdelen van de gemeente Bernheze overeenkomstig de wijze van verstrekking als bedoeld in artikel 6 onder de in dat artikel voorkomende voorwaarde.

 

 

 

Artikel 3 Verplicht gebruik van authentieke gegevens

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 5, worden tenminste de authentieke gegevens verstrekt aan organisatieonderdelen van de gemeente Bernheze, die deze gegevens nodig hebben voor de vervulling van de bij of krachtens wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken, zodanig dat de organisatieonderdelen aan de bij of krachtens de artikelen 1.7 en 2.34 van de wet gegeven verplichtingen kunnen voldoen.

 

Artikel 4 Terugmeldverplichting

1. Een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze dat gerede twijfel heeft over de juistheid van een gegeven dat hij verstrekt heeft gekregen uit de basisregistratie of de gemeentelijke basisregistratie personen, doet hiervan mededeling aan de beheerder.

2. Een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze is verplicht om inlichtingen te verschaffen die van belang zijn voor het bijhouden van de basisregistratie.

3. De beheerder regelt de wijze waarop mededelingen worden gedaan.

4. De beheerder regelt de wijze waarop de kennisgeving aan het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze naar aanleiding van een terugmelding wordt gedaan, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2.34 van de wet.

 

Artikel 5 Wijze van gegevensverstrekking en voorwaarden

1. Toegang tot de gemeentelijke basisregistratie personen en de basisregistratie hebben:

a. de door de beheerder aangewezen personen in dienst van of werkzaam bij domein KCC, team burgerzaken en team publiekscentrum;

b. de personen werkzaam bij de organisatieonderdelen van de gemeente Bernheze, bedoeld in bijlage 1 van deze regeling.

2. De in het eerste lid genoemde personen mogen de gegevens uit de basisregistratie slechts gebruiken voor de uitvoering van de bij of krachtens de wet of door het gemeentebestuur opgedragen taken.

3. De in het eerste lid bedoelde personen volgen de richtlijnen van de beheerder met betrekking tot beveiliging en bescherming van de persoonlijke levenssfeer op.

4. Een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze is slechts bevoegd tot raadpleging van de basisregistratie personen voor zover het daartoe geautoriseerd is op grond van het autorisatiebesluit.

5. Aan overheidsorganen, derden als bedoeld in artikel 3.6 van de wet, en organisatieonderdelen van gemeenten worden telefonisch slechts in bijzondere omstandigheden, ter beoordeling van de beheerder, gegevens verstrekt.

 

 

Artikel 6 Verstrekkingen aan organisatieonderdelen van de gemeente Bernheze

1. Gegevens worden slechts ter beschikking gesteld aan organisatieonderdelen van de gemeente Bernheze en gemeenschappelijke regelingen, die hiervoor in bijlage 1 bij deze

regeling zijn aangewezen.

2. De domeinmanager KCC onder wiens verantwoordelijkheid de basisregistratie personen wordt bijgehouden, wijst de organen van de gemeente aan, aan wie gegevens worden verstrekt, de categorie van personen die het betreft, de gegevensset en de wijze van verstrekken, indien:

a. de gegevens noodzakelijk zijn voor de vervulling van de taak van het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling;

b. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling de gegevens alleen gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en niet worden door verstrekt aan derden, behoudens de gevallen waarin een wettelijk voorschrift hierin voorziet;

c. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling voldoet aan het informatiebeveiligingsbeleid van gemeente Bernheze;

d. het organisatieonderdeel de raadplegingen van gegevens logt en deze logbestanden worden gedurende een periode van twintig jaar bewaard, in de gevallen waarin sprake is van een geautomatiseerde voorziening;

e. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling uitvoering geeft aan een actueel autorisatie- en registratieprocedure ten aanzien van personen die toegang krijgen tot de gegevens;

f. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling zorg draagt dat elke persoon met toegang tot de gegevens jaarlijks een schriftelijke verklaring aangaande privacy- en gebruiksvoorschriften aflegt;

g. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling zorg draagt voor een jaarlijkse instructie over informatiebeveiliging en privacybescherming aan de personen die toegang hebben tot de gegevens;

h. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling zorg draagt voor een deugdelijke fysieke en technische beveiliging van de ruimten en voorzieningen waarin de gegevens beschikbaar zijn;

i. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling zorg draagt voor een gelijkwaardig beveiligingsniveau indien het overheidsorgaan de gegevens laat verwerken door een bewerker die niet rechtstreeks onder het gezag van het overheidsorgaan is onderworpen;

j. het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of de gemeenschappelijke regeling voldoet aan de voorschriften als gevolg van de AVG en eventuele specifieke regelgeving.

3. Aan de medewerker van een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of een gemeenschappelijke regeling wordt slechts rechtstreeks inzage gegeven in de basisregistratie wanneer deze namens de beheerder is geautoriseerd.

4. Als het organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze of een gemeenschappelijke regeling vanwege de stand van de techniek niet kan voldoen aan de bepaling genoemd in het tweede lid, onderdeel e, dan geldt deze bepaling als inspanningsverplichting.

 

Artikel 7 Incidentele verstrekkingen aan overheidsorganen

De beheerder beslist op een verzoek van een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze om een incidentele selectieverstrekking uit de basisregistratie personen op grond van artikel 3.5 van de wet.

 

Artikel 8 Verstrekking aan derden

1. Op grond van de artikelen 3 en 4 van de Verordening worden gegevens verstrekt aan derden.

2. De beheerder kan over een ingeschrevene die ingezetene is van de gemeente Bernheze en over een overledene die op het moment van overlijden ingezetene van de gemeente Bernheze was, gegevens uit de basisregistratie verstrekken aan derden die werkzaamheden uitvoeren met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente, als bedoeld in artikel 10.

3. Over een ingezetene van de gemeente Bernheze kunnen gegevens uit de basisregistratie worden verstrekt aan een derde, die voorafgaande schriftelijke toestemming heeft van de ingezetene wiens gegevens worden verstrekt.

4. De verstrekking van gegevens, bedoeld in het eerste lid, vindt slechts plaats voor zover deze noodzakelijk is voor de behartiging van het gerechtvaardigde belang van de derde en het belang of de fundamentele rechten en vrijheden van de ingeschrevene niet aan de verstrekking in de weg staan.

5. De verstrekking van gegevens, bedoeld in dit artikel, kan uitsluitend betrekking hebben op algemene gegevens over de naam, het geslacht, de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het gebruik door de ingeschrevene van de geslachtsnaam van de echtgenoot dan wel geregistreerde partner, de eerdere echtgenoot of eerdere geregistreerde partner, het adres, de bijhoudingsgemeente, de geboortedatum en de datum van overlijden.

 

Artikel 9 Aanwijzing gewichtige maatschappelijke belang en categorieën derden

1. Als werkzaamheden met gewichtig maatschappelijke belangen worden aangewezen de werkzaamheden, als genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

2. Als categorieën van derden die de in het eerste lid genoemde werkzaamheden uitvoeren, worden aangewezen de categorieën als genoemd in bijlage 2 bij deze regeling.

 

Artikel 10 Gegevensverstrekkingen ten behoeve van onderzoeksdoeleinden

1. De beheerder beslist op een verzoek van een overheidsorgaan om een incidentele selectieverstrekking uit de BRP.

2. De voorwaarden, genoemd in artikel 7, derde lid zijn van overeenkomstige toepassing, met uitzondering van de aanhef en het gestelde onder a en e. Voorts is ten aanzien van een overheidsorgaan dat geen onderdeel uitmaakt van de gemeente het gestelde onder d uitgezonderd.

 

Artikel 11 Verbanden met andere gemeentelijke bestanden

1. Aan het basisregistratiesysteem worden gegevens verstrekt als bedoeld in bijlage 1 van deze regeling.

2. Aan een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze kunnen gegevens uit het basisregistratiesysteem worden verstrekt, op basis van een besluit van de beheerder, gelet op het in verband brengen van gegevens van andere gemeentelijke registraties.

 

Artikel 12 Protocolplicht

De beheerder houdt van het verstrekken van gegevens een protocol bij.

 

Artikel 13 Aangehaakte gegevens

Aangehaakte gegevens maken geen onderdeel uit van de persoonsgegevens die voorkomen in de BRP en de grondslag voor de verwerking is rechtmatig, omdat voldaan wordt aan art. 6 lid 1 sub van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

1. Aangehaakte gegevens kunnen aan een organisatieonderdeel van de gemeente Bernheze, gemeenschappelijke regelingen en aan derden ter beschikking worden gesteld.

2. Verstrekking vindt plaats onder dezelfde voorwaarden als de

verstrekking van gegevens uit de gemeentelijke basisregistratie personen of onder de voorwaarden vermeld in de wetgeving op grond waarvan die gegevens zijn vastgelegd.

3. Artikel 7 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 14 Opgenomen gegevens van ingeschrevenen

Van de in de gemeentelijke basisregistratie personen ingeschreven personen kunnen aangehaakte gegevens, als bedoeld in bijlage 3, verstrekt worden.

 

Artikel 15 Wijze van verkrijging van aangehaakte gegevens

Aangehaakte gegevens in de gemeentelijke basisregistratie personen worden, voor zover niet verkregen onder de regelgeving die van toepassing was voor de inwerkingtreding van de wet, verkregen door:

a. opgave van de ingeschrevenen;

b. besluiten van burgemeester, het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad;

c. het geautomatiseerde systeem gegenereerde aangehaakte gegevens; of

d. personen werkzaam bij of voor burgerzaken in het kader van de uitvoering van wettelijke bepalingen.

 

Artikel 16 Protocolplicht van aangehaakte gegevens

De beheerder houdt van het verstrekken van aangehaakte gegevens, als bedoeld in artikel 14 een protocol bij, voor zover aannemelijk is dat het achterwege laten daarvan het belang van de betrokkene onevenredig schaadt.

 

Artikel 17 Recht op inzage en kennisneming van verstrekking

1. Verzoeken om inzage en verzoeken om mededeling van verstrekkingen aan derden ten aanzien van gegevens en aangehaakte gegevens van ingezetenen worden ingediend bij de beheerder.

2. De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoeken.

3. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegd, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 

Artikel 18 Recht op correctie

1. Verzoeken om verbetering, aanvulling of verwijdering van gegevens en aangehaakte gegevens van ingezetenen worden schriftelijk ingediend bij de beheerder.

2. De beheerder beslist namens de verantwoordelijke op de in het eerste lid genoemde verzoek.

3. De beheerder kan van de verzoeker verlangen dat deze zich in persoon bij hem vervoegd, ter vaststelling van de identiteit van de verzoeker.

 

Artikel 19 Verwijdering van gegevens

1. Aangehaakte gegevens van ingezetenen worden door de beheerder uit de gemeentelijke basisregistratie personen verwijderd na een daartoe strekkend besluit van de verantwoordelijke.

2. De beheerder verwijdert deze gegevens binnen vier weken na dit besluit.

 

Artikel 20 Vernietiging BRP bescheiden

Vernietiging van BRP bescheiden geschiedt met inachtneming van de op het moment van vernietiging geldende archiefregelgeving.

 

Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dag van haar bekendmaking.

2. Deze regeling kan worden aangehaald als: Regeling gegevensverstrekking basisregistratie personen Bernheze 2020.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 14 januari 2020

 

De secretaris, De burgemeester,

 

 

P.M.M.H. Hurkmans M.A.H. Moorman

 

BIJLAGE 2

Lijst aan wie gegevens worden verstrekt die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang voor de gemeente Bernheze als bedoel in artikel 9 van de Regeling gegevensverstrekking Basisregistratie personen gemeente Bernheze 2020.

Verstrekking blijft achterwege indien de betrokkene op grond van en met inachtneming van artikel 3.21 wet BRP verzocht heeft om geheimhouding.

van derden waarvan gegevens worden verstrekt als bedoeld in artikel 9.

Maximaal de gegevens genoemd in art. 3.9 lid 4 Wet BRP.

Verstrekken aan wie

Waarvoor

Begraafplaatsen en crematoria (niet gemeentelijke) waaronder Petrus Emmaus Parochie.

Voor de bijhouding van registraties verband houdende met het begraven en cremeren.

Ons Welzijn t.b.v. ouderenzorg

 

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken.

Instellingen t.b.v. maatschappelijke dienstverlening waaronder de sociale dienst van gemeente Meierijstad

Voor de aan deze organisaties opgedragen taken

Woningbouwcorporaties die woningen verhuren in Bernheze waaronder Brabant Wonen, Kleine Meierij en Stichting Mooiland.

 

Eerlijke verdeling van sociale woonruimte en tegengaan woonfraude.

Ziekenhuizen

Patiëntenzorg, het verlenen van medische zorg en innen van rekeningen i.v.m. de verleende zorg.

BIJLAGE 3

Aangehaakte gegevens als bedoeld in artikel 15

 

 • Voorletter(s) van de persoon, moeder, vader, partner en kinderen;

   

 • Burgerlijke staat;

   

 • Gezinsverhouding, gezinssterkte, gezinssamenstelling;

 

 • Adreshistorie die vóór 1 oktober 1994 is ontstaan;

 

 • Historische persoonslijsten, exclusief de verwijsgegevens van personen die verhuisd zijn naar een andere gemeente;

 

 • Wijk-/buurtcode;

 

 • Stemdistrict;

 

 • Interne aantekeningen/signaleringen.