Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 59740Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Landweer (naast 32) te Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand met opslaghal, kantoor en bijeenkomstruimtes (aanvraag ontvangen 20 februari 2020)

Brouwerstraat 4, 5374 HD Schaijk; het uitbreiden en verbouwen van de woning (aanvraag ontvangen 21 februari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Brouwerstraat 4, 5374 HD Schaijk; het slopen van een bijgebouw (melding ontvangen 21 februari 2020)

Puttelaar 27, 5411 AA Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 26 februari 2020)

Grootveld 4, 5411 TH Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 26 februari 2020)

Brouwerstraat 4, 5374 HD Schaijk; het verwijderen van asbesthoudend dakbeschot en asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 28 februari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunning:

Manegestraat 4, 5411 NB Zeeland; het uitbreiden van de woning (vergunning verzonden 26 februari 2020)

Huisnummerbesluit:

Vaststelling nummeraanduiding:

Pastoor van Winkelstraat 81a, 5374 BH Schaijk; ten behoeve van een nieuwe woning.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden 21 februari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de omgevingsvergunning en tegen het vaststellen van de nummeraanduiding kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Verleende bouwvergunning (dossiernummer 20100298):

Duifhuisstraat 5, 5374 SB Schaijk; reguliere bouwvergunning 1e fase voor de bouw van een ligboxenstal (vergunning verzonden 2 maart 2020)

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemd besluit tot verlening van de bouwvergunning 1e fase kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.