Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 51749Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Monseigneur Borretstraat 28, 5375 AC Reek; het vervangen van een dakkapel (aanvraag ontvangen 19 februari 2020)

Pastoor van Winkelstraat (naast 72) te Schaijk; het maken van een inrit (aanvraag ontvangen 19 februari 2020)

Ontvangen sloopmelding:

Monseigneur Borretstraat 28, 5375 AC Reek; het uitvoeren van sloopwerkzaamheden in verband met het vervangen van een dakkapel en het aansluitend dakgebied (melding ontvangen 15 februari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Heijtmorgen 3, 5375 AL Reek; het vervangen en het plaatsen van dakramen (vergunning verzonden 18 februari 2020)

Pastoor van Winkelstraat 81a, 5374 BH Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (vergunning verzonden 18 februari 2020)

Landweer 4 en 6, 5411 LV Zeeland; het gewijzigd (voor wat betreft de constructie) uitvoeren van een eerder verleende vergunning voor de bouw van een bedrijfspand (vergunning verzonden 20 februari 2020)

Munstraat 5, 5374 PG Schaijk; het bouwen van een bedrijfshal met manege en het herbouwen van een bedrijfsloods (vergunning verzonden 21 februari 2020)

Pastoor van Winkelstraat 81a, 5374 BH Schaijk; het bouwen van een woning (vergunning verzonden 21 februari 2020)

Verleende vergunning op grond van de Leegstandwet:

Brouwerstraat 16, 5374 HD Schaijk, In den Bogerd 14, 18 en 32, 5374 HG Schaijk; vergunning is verleend voor de tijdelijke (minimaal 6 maanden en maximaal 2 jaar) verhuur van de woningen (vergunning verzonden 20 februari 2020)

Huisnummerbesluiten:

Vaststelling nummeraanduiding:

Palenrij 4, 5411 LX Zeeland; ten behoeve van een nieuw bedrijfspand.

Dit besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding is verzonden d.d. 17 februari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlening van de vergunningen en tegen het besluit tot vaststelling van de nummeraanduiding kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Voor nadere informatie of voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met een van de medewerkers van de afdeling Ruimte, telefoonnummer 0486-458111.