Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2020, 49345Overige overheidsinformatieBesluitenlijst college 11 en 19 februari 2020 gemeente Oisterwijk

Het college heeft in de vergaderingen van 11 en 19 februari 2020 de volgende besluiten genomen:

 

Onttrekking wegen aan het openbaar verkeer

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen tot het onttrekken van wegen aan het openbaar verkeer.

 

Technische aanpassingen verordening stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen

Het college heeft besloten de gemeenteraad voor te stellen om de verordening ‘stimuleringslening duurzaam en levensloopbestendig wonen’ te wijzigen zodat VVE’s hier ook gebruik van kunnen maken en financieel advies en afsluitkosten ook meegefinancierd kunnen worden.

 

Discussienota instrument Ruimte voor Ruimte

Het college heeft ingestemd met de discussienotitie Ruimte voor Ruimte en legt deze voor aan de raad tijdens de raadsontmoeting van 19 maart 2020.

 

Richtprijzen verkoop grond 2020

Het college heeft de richtprijzen voor verkoop grond per categorie voor 2020 vastgesteld en informeert de raads- en commissieleden hierover met een raadsinformatiebrief.

 

Principeverzoek uitbreiding verblijfsrecreatieve activiteiten Laag Heukelomseweg 5, Heukelom

Het college heeft besloten om in principe medewerking te verlenen aan het opstellen van een bestemmingsplan voor de uitbreiding van de verblijfsrecreatieve activiteiten op de locatie Laag Heukelomseweg 5 te Heukelom.

 

Herindeling gemeente Haaren: bekrachtigen besluit Stuurgroep herindeling Haaren inzake invlechting subsidies

Het college heeft besloten het besluit van de Stuurgroep herindeling Haaren te bekrachtigen waarin procesafspraken zijn gemaakt over de invlechting van de subsidieverlening gemeente Haaren.

 

Financiële positie gemeente Oisterwijk als vertrekpunt Perspectiefnota 2021-2024

Het college informeert de Raad over de huidige financiële positie van de gemeente Oisterwijk.

 

Onderzoek telefonische bereikbaarheid

Het college heeft kennis genomen van de (overwegend positieve) uitslag van het onderzoek naar de telefonische bereikbaarheid van de gemeente Oisterwijk. De raad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd.

 

Toekomstvisie Staalbergven

Het college heeft kennis genomen van de rapportage “Toekomstvisie Staalbergven Oisterwijk” en ingestemd met de discussienotitie “Toekomstvisie Staalbergven”. De discussienotitie (met de rapportage als bijlage) wordt aangeboden aan de gemeenteraad voor de raadsontmoeting van 19 maart 2020.