Gemeenteblad van Súdwest-Fryslân

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Súdwest-FryslânGemeenteblad 2020, 48516VerordeningenReglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân 2020

Het college van burgemeester en wethouders van Súdwest-Fryslân;

 

gelet op het besluit van de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân van 9 mei 2019 waarbij:

 • aan het college mandaat is verleend om binnen de kaders van het raadsvoorstel een reglement vast te stellen;

 • in het raadsvoorstel is aangegeven dat in het reglement minimaal zijn geregeld het prijzengeld en de verdeling van de prijzen, de aanstelling en de samenstelling van de jury en de beoordeling van de prijzen;

 • in het raadsvoorstel is aangegeven dat de criteria die bij de beoordeling moeten worden opgenomen zijn: toepasbaarheid, schaalbaarheid, CO₂-reductie-effect en originaliteit;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân 2020

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

Deze regeling verstaat onder;

 • a.

  duurzaamheidsprijs: de duurzaamheidsprijs bedoeld in artikel 2 lid 1 van deze regeling;

 • b.

  het college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 • c.

  idee: plan om duurzaamheid binnen de gemeente Súdwest-Fryslân te bevorderen;

 • d.

  inwoner: ingezetene van de gemeente Súdwest-Fryslân;

 • e.

  inzending: inzending van een idee voor een categorie van de duurzaamheidsprijs;

 • f.

  jury: jury bedoeld in artikel 7;

 • g.

  juryrapport: juryrapport bedoeld in artikel 9;

 • h.

  medewerker: een ieder die onder verantwoordelijkheid van de gemeente Súdwest-Fryslân werkzaam is;

 • i.

  secretaris: secretaris van de jury;

 • j.

  voorzitter: voorzitter van de jury;

 • k.

  website: www.sudwestfryslan.nl.

 

Artikel 2 Instelling duurzaamheidsprijs

 • 1.

  De gemeente Súdwest-Fryslân kent een duurzaamheidsprijs voor inwoners in de volgende categorieën:

  • a.

   de duurzaamheidsprijs voor de categorie volwassenen;

  • b.

   de duurzaamheidsprijs voor de categorie jeugd van 13 tot 18 jaar;

  • c.

   de duurzaamheidsprijs voor de categorie kinderen tot en met 12 jaar;

  • d.

   de publieksprijs.

 • 2.

  De duurzaamheidsprijs voor de categorie volwassenen bestaat uit de volgende prijzen:

  • a.

   1e prijs: € 5000,-

  • b.

   2e prijs: € 3000,-

  • c.

   3e prijs: € 1000,-

 • 3.

  De duurzaamheidsprijs voor de categorie jeugd van 13 tot 18 jaar bestaat uit de volgende prijzen:

  • a.

   1e prijs: € 1500,-

  • b.

   2e prijs: € 1000,-

  • c.

   3e prijs: € 750,-

 • 4.

  De duurzaamheidsprijs voor de categorie kinderen tot en met 12 jaar bestaat uit de volgende prijzen:

  • a.

   1e prijs: € 1000,-

  • b.

   2e prijs: € 500,-

  • c.

   3e prijs: € 250,-

 • 5.

  De publieksprijs bestaat uit een prijs van € 2000,-

 • 6.

  De in lid 1 onder a tot en met c bedoelde prijzen worden toegekend door de jury. De publieksprijs wordt toegekend door de inwoners van Súdwest-Fryslân op een door het college te bepalen wijze die door de secretaris op de website bekend wordt gemaakt.

 • 7.

  De uitreiking van de duurzaamheidsprijs vindt plaats op een door het college te bepalen dag en wordt uitgereikt door een door het college aan te wijzen persoon. De winnaars geven tijdens de uitreiking een korte presentatie van hun inzending.

 

Hoofdstuk 2 Procedure toekenning duurzaamheidsprijs

Artikel 3 Inzendvoorwaarden

 • 1.

  Een inwoner kan voor categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a tot en met c een inzending doen voor zover de inwoner voor deze categorie in aanmerking komt.

 • 2.

  Een inwoner kan niet op persoonlijke titel een inzending doen indien de inwoner:

  • a.

   medewerker is;

  • b.

   familielid tot in de tweede graad is en geen kind is van een medewerker;

  • c.

   lid is van de jury;

  • d.

   lid is van het college of van de gemeenteraad;

 • 3.

  Een school voor voortgezet onderwijs of speciaal voortgezet onderwijs die gevestigd is in de gemeente Súdwest-Fryslân kan een inzending doen voor de duurzaamheidsprijs voor jeugd van 13 tot en met 18 jaar.

 • 4.

  Een school voor basisonderwijs of speciaal basisonderwijs die gevestigd is in de gemeente Súdwest-Fryslân kan een inzending doen voor de duurzaamheidsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar.

 • 5.

  Door of namens een vereniging die gevestigd is in de gemeente Súdwest-Fryslân een inzending doen voor de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a tot en met c voor zover de vereniging voor deze categorie in aanmerking komt.

 • 6.

  De inzending bevat:

  • a.

   de categorie waarvoor de inzending wordt gedaan;

  • b.

   naam, geboortedatum, adres, woonplaats;

  • c.

   indien de inzender minderjarig is een handtekening van zijn wettelijk vertegenwoordiger;

  • d.

   een projectvoorstel.

 • 7.

  Het projectvoorstel bevat tenminste:

  • a.

   de aanleiding voor het idee;

  • b.

   een omschrijving van het idee;

  • c.

   (een indicatie van) de kosten van het idee.

 • 8.

  De inzending wordt ingediend via de website. Met de inzending geeft de inzender toestemming voor het vermelden van zijn idee en projectvoorstel op de website.

 • 9.

  Het college bepaalt de termijn waarbinnen de inzending kan worden gedaan. De secretaris maakt de termijn bekend op de website. Een inzending die na afloop van de in lid 9 bedoelde termijn wordt gedaan, is geen geldige inzending.

 

Artikel 4 Aantal inzendingen

 • 1.

  Het aantal inzendingen dient voor de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 a tot en met c ten minste 10 te zijn.

 • 2.

  Alleen inzendingen die aan alle in artikel 3 opgenomen voorwaarden voldoen tellen mee voor het bepalen van het aantal inzendingen, bedoeld in lid 1.

 • 3.

  Indien het aantal inzendingen voor een categorie bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a tot en met c lager is dan het in lid 1 bedoelde aantal, wordt voor deze categorie geen duurzaamheidsprijs toegekend. De secretaris doet hiervan mededeling aan de inzenders en maakt dit bekend op de website.

 

Artikel 5 Beoordelingscriteria inzendingen

 • 1.

  Alleen inzendingen voor de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 a tot en met c die aan de voorwaarden van artikel 3 voldoen worden door de jury beoordeeld.

 • 2.

  De inzendingen worden door de jury beoordeeld op basis van de in lid 3 genoemde criteria. Per criterium kent de jury punten toe op een schaal van 1 tot en met 10.

 • 3.

  De criteria zijn:

  • toepasbaarheid;

  • effecten voor de samenleving;

  • het Co2-reductie-effect;

  • het materiaal en grondstofgebruik bij uitvoering van het idee;

  • schaalbaarheid, is het mogelijk om het idee op grote schaal uit te voeren;

  • innovatie/originaliteit;

  • besteding prijzengeld;

  • Klimaatakkoord: draagt het idee naar het oordeel van de jury bij aan de doelstelling van het Klimaatakkoord om in 2030 een CO2-reductie te hebben van 49%;

  • het idee is naar het oordeel van de jury realistisch en haalbaar.

 

Artikel 6 Publieksprijs

 • 1.

  De inzendingen die aan de voorwaarden van artikel 3 voldoen, komen in aanmerking voor de publieksprijs.

 • 2.

  Nadat het juryrapport is bekendgemaakt vindt de stemming voor de publieksprijs plaats binnen een door het college te bepalen termijn.

 • 3.

  De uitslag van de publieksprijs wordt door de secretaris bekend gemaakt op de website.

 

Hoofdstuk 3 De jury

 

 

Artikel 7 Samenstelling van de jury

 • 1.

  Er is een jury bestaande uit minstens 5 en maximaal 6 leden waaronder een voorzitter. Een medewerker kan niet worden benoemd tot lid van de jury.

 • 2.

  Het college benoemt de leden van de jury voorafgaand aan de termijn bedoeld in artikel 3 lid 9.

 • 3.

  De leden van de jury ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

 • 4.

  De jury wordt ondersteund door een secretaris. De secretaris is een door het college aan te wijzen medewerker.

 

Artikel 8 Werkwijze van de jury

 • 1.

  Na afloop van de termijn bedoeld in artikel 3 lid 9 beoordeelt elk jurylid individueel alle ideeën volgens de procedure van artikel 5. Op basis van het gemiddelde van deze beoordelingen wordt er een top 10 van beoordeelde inzendingen vastgesteld door de secretaris.

 • 2.

  Na de vaststelling van de top 10 komt de jury bijeen op een door de voorzitter te bepalen tijdstip en plaats om te discussiëren en te stemmen over de toekenning van de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 onder a tot en met c.

 • 3.

  De voorzitter leidt de beraadslagingen. Indien de voorzitter afwezig is, wordt zijn functie waargenomen door het oudst aanwezige jurylid.

 • 4.

  Ieder jurylid brengt per categorie één stem uit. De jury beslist met gewone meerderheid van stemmen. Staken de stemmen, dan wordt een voorstel opnieuw in stemming gebracht. Staken de stemmen wederom, dan is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

 • 5.

  Indien een jurylid betrokken of bekend is bij een inzending wordt dit door het jurylid gemeld aan de overige juryleden en de secretaris. Het jurylid neemt geen deel aan de beraadslaging en de stemming over deze inzending.

 • 6.

  De jury kan rechtsgeldig besluiten nemen als tenminste drie juryleden aanwezig zijn die aan de beraadslaging en de stemming mogen deelnemen. Is het voorgaande niet het geval dan wordt binnen een door de voorzitter te bepalen termijn een volgende vergadering uitgeroepen, waarbij ongeacht het aantal aanwezige leden rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden. Lid 4 is van overeenkomstige toepassing.

 

Artikel 9 Vaststelling uitslag van de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 a tot en met c

 • 1.

  De jury stelt na de toekenning van de duurzaamheidsprijs voor de categorieën bedoeld in artikel 2 lid 1 a tot en met c een juryrapport op waarin per categorie het volgende is vermeld:

  • a.

   de door de jury beoordeelde inzendingen;

  • b.

   de inzendingen die niet door de jury zijn beoordeeld;

  • c.

   het aantal punten dat per criterium en in totaal aan de beoordeelde inzendingen is toegekend voorzien van een korte uitleg;

  • d.

   de uitslag per categorie.

 • 2.

  Het college bepaalt de termijn waarbinnen het juryrapport moet worden opgesteld. De secretaris maakt deze termijn bekend op de website.

 • 3.

  Met de jury kan niet worden gecorrespondeerd over het juryrapport en de daarin vermelde uitslag.

 • 4.

  De secretaris maakt het juryrapport bekend op de website.

 

Hoofdstuk 4 Slotbepalingen

 

 

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1.

  De winnaars van de duurzaamheidsprijs leggen over de besteding van het prijzengeld verantwoording af aan het college op een door het college te bepalen wijze en binnen een door het college vast te stellen termijn.

 • 2.

  De duurzaamheidsprijs wordt uitgekeerd op een door het college te bepalen wijze en binnen een door het college vast te stellen termijn.

 • 3.

  In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de voorzitter of bij diens afwezigheid het oudste jurylid.

 • 4.

  Met toestemming van het college kan de jury afwijken van het bepaalde in deze regeling. De jury maakt hiervan melding in het juryrapport.

 • 5.

  Deze regeling treedt de dag na bekendmaking in werking en vervalt de dag volgend op de dag waarop de duurzaamheidsprijs wordt uitgereikt.

 • 6.

  Deze regeling wordt aangehaald als: Reglement duurzaamheidsprijs gemeente Súdwest-Fryslân 2020.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 februari 2020,

mr. drs. J.A. de Vries, burgemeester

G. Heeg, loco-gemeentesecretaris