Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 47134Beschikkingen | aanvraagOmgevingsvergunningen

Ontvangen aanvragen om omgevingsvergunning:

Molenstraat 18, 5411 EG Zeeland; het bouwen van een carport (aanvraag ontvangen 9 februari 2020)

De Louwstraat 31, 5374 CE Schaijk; het wijzigen van het gebruik t.b.v. de huisvesting van 8 personen (aanvraag ontvangen 11 februari 2020)

Blazoenlaan 12, 5411 DB Zeeland; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit (aanvraag ontvangen 12 februari 2020)

Monseigneur Borretstraat 16, 5375 AC Reek; het vervangen van de kozijnen op de begane grond (aanvraag ontvangen 12 februari 2020)

Ontvangen sloopmeldingen:

Luttelveld 19, 5411 TL Zeeland; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 12 februari 2020)

Scheperstraat 13, 5374 HJ Schaijk; het verwijderen van asbesthoudende onderdelen uit de woning (melding ontvangen 13 februari 2020)

In dit stadium van de procedure (ontvangen aanvragen/meldingen) kunt u (nog) geen bezwaar-/beroepschrift indienen. Bovengenoemde aanvragen zijn op verzoek wel in te zien bij de afdeling Ruimte. U kunt hiervoor een afspraak maken.

Verleende omgevingsvergunningen:

Nistelrooise Baan 3, 5374 RE Schaijk; het bouwen van een bedrijfspand (vergunning verzonden 12 februari 2020)

Palenrij 4, 5411 LX Zeeland; het bouwen van een bedrijfspand (vergunning verzonden 12 februari 2020)

Verlenging termijn van afhandeling van verzoek(en) om omgevingsvergunning:

Pastoor van Winkelstraat (naast 106) te Schaijk; het tijdelijk geplaatst hebben en bewonen van een woonunit. De afhandelingstermijn voor deze aanvraag is verlengd; uiterlijk op 8 april 2020 moet er een beslissing worden genomen. Het besluit tot verlenging van de afhandelingstermijn is verzonden d.d. 13 februari 2020.

Bezwaar en voorlopige voorziening:

Tegen bovengenoemde besluiten tot verlenging van de vergunningen en tot verlenging van de afhandelingstermijn kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van verzending van het besluit bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Landerd, Postbus 35, 5410 AA Zeeland. Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en het moet in ieder geval de volgende informatie bevatten:

  • naam en adres bezwaarmaker;

  • de datum;

  • een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar gemaakt wordt;

  • een omschrijving van het bezwaar.

Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.landerd.nl (groene knop “online regelen” → gemeente Landerd, indienen bezwaar).

Als er bezwaar wordt aangetekend, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die bezwaar aantekent niet kan wachten op de afhandeling van dat bezwaar. Daarom kan de rechtbank worden verzocht een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. De rechtbank kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel nemen. Dit verzoek moet worden ingediend bij: Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Een verzoek om voorlopige voorziening kan ook digitaal worden ingediend via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zowel voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift als voor het digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening, hebt u een elektronische handtekening (DigiD) nodig. Op de websites vindt u meer informatie.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan “Duifhuisstraat 2”

Burgemeester en wethouders van Landerd maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 het bestemmingsplan ´Duifhuisstraat 2´ gewijzigd heeft vastgesteld.

Inhoud van het plan

Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om de bedrijfswoning aan de Duifhuisstraat 2 te verplaatsen naar de Zeelandsedreef (tussen nummer 23 en 25).

Het bestemmingsplan bekijken

Het bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen met de bijbehorende stukken vanaf 24 februari 2020 tot 6 april 2020 ter inzage bij de receptie van het gemeentehuis van Landerd. Het plan kan worden ingezien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

Het bestemmingsplan is digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidentificatienummer NL.lMRO.1685.BPbgb2019duifhuis2-VGO1.

Reageren op het vastgestelde bestemmingsplan

Als u belanghebbende bent en aan kan tonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig een zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan in te dienen, kunt u binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

In werking treden van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Heeft u tijdig een beroep ingediend en wilt u niet dat het bestemmingsplan al in werking treedt, dan kunt u tevens een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt dan niet eerder in werking dan nadat op uw verzoek is beslist.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de heer Y. Limburg via telefoonnummer 0486-458108 of via e-mail yoran.limburg@landerd.nl.