Gemeenteblad van Landerd

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LanderdGemeenteblad 2020, 47120Overige overheidsinformatieVaststelling regionale Nota Bodembeheer 2019-2014 Brabant Noordoost met bijbehorende regionale Bodemkwaliteitskaart (BKK)

De raad van de gemeente Landerd heeft op 30 januari 2020 de actualisatie van de regionale Nota Bodembeheer 2019-2024 Brabant Noordoost met bijbehorende regionale Bodemkwaliteitskaart (BKK) vastgesteld.

Korte toelichting

Gemeenten zijn het bevoegd gezag voor het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen. Met de nota en kaart wordt grondverzet binnen de regio uniformer en eenvoudiger. Het biedt een kader voor een duurzaam en efficiënt hergebruik van grond. Tevens is de kaart en nota een hulpmiddel om vrijstelling van bodemonderzoek mogelijk te maken bij bouwen en bestemmen.

De ‘oude’ regionale nota en kaart zijn vastgesteld in 2011 en dienden om meerdere redenen geactualiseerd te worden.

Waar en wanneer kunt u de nota bekijken?

U kunt de nota met bijbehorende kaart van maandag 24 februari 2020 tot en met maandag 6 april 2020 bekijken. De stukken liggen gedurende openingstijden bij de receptie van het gemeentehuis. De nota en kaart kunt u ook per mail (info@landerd.nl) digitaal opvragen.

Hoe kunt u reageren?

U kunt tot en met maandag 6 april 2020, beroep instellen tegen de vaststelling van de nota met bijbehorende kaart. Daarvoor moet u eerder een zienswijze hebben ingediend (naar aanleiding van het ontwerp van de nota) of aantonen dat het voor u niet mogelijk was om op tijd een zienswijze in te dienen.

U stuurt het beroepschrift naar: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage.

Als u beroep instelt, blijft het besluit in eerste instantie gewoon geldig. Pas wanneer de Afdeling uitspraak doet, kan dat gevolgen hebben voor het besluit. De wet houdt rekening met de situatie dat iemand die beroep instelt niet kan wachten op die uitspraak. Daarom kunt u de Afdeling ook verzoeken een zogenaamde voorlopige voorziening te treffen. Zij kan dan snel - en voordat zij uitspraak doet - een bepaalde maatregel treffen.

Vragen?

Voor een toelichting of eventuele vragen kan een afspraak worden gemaakt met de heer Jos Cranen via telefoonnummer 0486-458111 of via e-mail jos.cranen@landerd.nl.